BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicka Bożena
Title
Ujmowanie kosztów działalności operacyjnej w jednostkach budżetowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Formulating Costs of Operating Activity in Budgetary Units in the Light of Polish Accountancy Act Regulations and Special Accountancy Policies Referring to These Units
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 380-387, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Sfera budżetowa, Usługi publiczne, Koszty, Regulacje prawne, Działalność operacyjna
Budgetary sphere, Public services, Costs, Legal regulations, Operating activities
Note
summ.
Abstract
Działalność operacyjna jednostek budżetowych jest związana z świadczeniem usług publicznych. Celem artykułu jest wskazanie czy specyfika tej działalności wpływa na rozwiązania dotyczące ewidencji kosztów działalności operacyjnej. Przedstawiono pojęcie i zasady ujmowania kosztów oraz pozycję kosztów działalności operacyjnej w planie kont i rachunku zysków i strat.

Special accountancy policies regarding budgetary units do not define costs of operating activity in a different way than it results from Polish Accountancy Act and general rules of formulating. However, they have influence on recording rules of these costs and their presentation in profit and loss account, inter alia obtruding obligation of recording operating costs by kinds and preparing comparative variant of profit and loss account, with distinction in this account not only running of budgetary unit as an organizational unit, but also showing costs that are charging the unit in relation with performing by it special duties put on by the Public Finance Act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Augustowska M., Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, wydanie X, ODDK, Gdańsk 2006.
  2. Piątak G., Ewidencja środków z Unii Europejskiej, "Finanse Publiczne" 2007, nr 9.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020, ost. zm. DzU 2008 nr 72, póz. 422.
  4. Rudnicka B., Koszty działalności operacyjnej, "Finanse Publiczne" 2007, nr 12.
  5. Rypińska M., Księgi rachunkowe w polityce rachunkowości, "Finanse Publiczne" 2008, nr 3.
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, póz. 2104 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002 nr 76 z późn. zm.
  8. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu