BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noga Beniamin
Title
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a funkcjonowanie rolno-spożywczego rynku hurtowego w Polsce
The Common Agriculture Policy in the EU and Wholesale Markets in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 165-172, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Rynek rolny, Rynek żywności
Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural markets, Food market
Note
summ.
Abstract
Wspólna Polityka Rolna (Common Agriculture Policy - CAP) została ustanowiona w momencie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r. Określiła ona prawne, ekonomiczne i instytucjonalne ramy dla funkcjonowania rynków, na których przedmiotem obrotu są produkty rolno-spożywcze. Ten rynek, zwany popularnie „zielonym rynkiem", był w EWG przedmiotem wielu dyskusji i kontrowersji, co powodowało ciągłe zmiany w prawnym „oprzyrządowaniu" CAP i tym samym zmianie ulegał system regulacji rynku rolnego, najpierw w EWG, a potem w całej Unii Europejskiej. W 1992 r. powstały w Polsce rolno-spożywcze rynki hurtowe, które po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej l maja 2004 r. zaczęły funkcjonować w ramach CAP. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie polskie rolno-spożywcze rynki hurtowe realizują założenia CAP. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga: a) zdefiniowania rolno-spożywczego rynku hurtowego, b) określenia celów CAP, c) oceny wpływu CAP na organizację i funkcjonowanie rolno-spożywczego rynku hurtowego w Polsce. (fragment artykułu)

This article analyzes the possibilities of development of agricultural wholesale market in Poland after the country's accession to the European Union. The Common Agricultural Policy (CAP) creates the new reality for the Polish agricultural market and particularly for the sales system of agricultural products. As a result of the implementation of CAP, the Polish wholesale market has gained significant importance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agenda 2000-2006, materiały UKIE, Warszawa 1999.
  2. Baruk A., Rynki hurtowe i ich rola w rozwoju regionu, „Świat Marketingu" marzec 2003.
  3. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Drewiński M., Geografia handlu, AE, Wrocław 1992,
  5. Kaliński L, Kowalczyk A., Rozwój rynków hurtowych, www.agrosa.haslo.pl/press/ebooks, 2.05.2007 r.
  6. Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa 1976.
  7. Rządowy Program Budowy i Rozwoju Rynków Hurtowych, www.minrol.gov.pl.
  8. Woś A., Agrobiznes [T. 1], Makroekonomika „Key Text", Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu