BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ładysz Jerzy
Title
Korzyści i zagrożenia w zakresie zmian strukturalnych polskiej gospodarki związane z członkostwem w Unii Europejskiej
Benefits and Threats for Structural Changes in Polish Economy Connected with Membership in the European Union
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 136-146, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka strukturalna, Sytuacja gospodarcza
Poland's economic integration with the EU, Structural policy, Economic situation
Note
summ.
Abstract
W artykule zostały omówione wybrane korzyści i zagrożenia dla zmian strukturalnych w polskiej gospodarce związane z członkostwem w Unii Europejskiej. Europejska polityka strukturalna powinna być tylko dodatkowym czynnikiem zmian strukturalnych w polskiej gospodarce.

In the article have been discussed chosen benefits and threats for structural changes in Polish economy connected with membership in the European Union. European structural policy should be only additional one to the market-driving structural changes in the Polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adwent F., Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski, wyd. 2, Fundacja Pomocy Antyk, Warszawa 2003.
 2. Barwińska-Małajewicz A., Miejsce Czech, Polski i Węgier w rozszerzonej Europie. Prezentacja wyników analizy narodowej WIFO, „Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 2.
 3. Dziadek S., Lipińska-Słota A. (red.), Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w warunkach jednolitego europejskiego rynku transportowego, AE, Katowice 2001.
 4. Kaczor T., Analiza makroekonomicznego wpływu NSRO 2007-2013 na gospodarką polską i regiony, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 5. Kiecana B., Unia nie taka straszna, „Monitor Unii Europejskiej" 2005, nr 2.
 6. Kienzler I., Leksykon Unii Europejskiej, Świat Książki, Warszawa 2003.
 7. Komuda Ł., Kwotowy hamulec rozwoju, „Boss Gospodarka" 2004, nr 9.
 8. Kotyński J. (red.), Globalizacja i integracja europejska: szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, P WE, Warszawa 2005.
 9. Kowalski A.M., Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii, „Gospodarka Narodowa" 2005, nr 4.
 10. „Monitor Unii Europejskiej" 2005, nr 2.
 11. Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3. Raport zbiorczy, Proksen - PBS DGA, Warszawa 2007.
 12. Pierwszy bilans członkostwa, „Monitor Unii Europejskiej" 2005, nr l.
 13. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 14. Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2007.
 15. Skawińska E. (red.), Szansę i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2004.
 16. Styś A. (red.), Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych, AE, Wrocław 2004.
 17. Szanse i zagrożenia na drodze do Unii Europejskiej, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997.
 18. Wpływ funduszy UE na sytuacją makroekonomiczną Polski, http://www. funduszestrukturalne.gov.pl/EWALUACJA+funduszy+w+Polsce/wplywfunduszy25 0107.htm.
 19. Wstępna ocena pierwszych efektów europejskiej polityki spójności w Polsce 2004-2005, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 20. Wzrost eksportu do UE, „Monitor Unii Europejskiej" 2005, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu