BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymarczyk Jan
Title
Innowacje w strategii rozwoju Polski w drugim okresie programowania 2007-2013
Innovations in Polish Development Strategy in Second Programming Period 2007-2013
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 173-184, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strategia rozwoju gospodarczego, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki, Strategia lizbońska, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Economic development strategy, Enterprise innovation, Innovation economy, Lisbon Strategy, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
Poziom innowacji w polskiej gospodarce jest bardzo niski. Syntetyczną miarą nakładów są wydatki na sferę B+R, które w Polsce stanowią 0,57% PKB , podczas gdy w Unii Europejskiej prawie 1,9%. W związku z tym Polska postanowiła, że zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej znaczną część pomocy finansowej, które Polska otrzyma z UE w latach 2007-2013 przeznaczyć na innowacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

The level of innovations in Polish economy is very low. The synthetic measure of it is the outlays forR&D, which in Poland are 0,57% GPD while in the European Union almost 1.9%. In connection with it Poland has decided that according to recommendation of the Lisbon Agenda a considerable part of the financial aid, which Poland will receive from the EU in 2007-2013 will spend on the innovations first of all within the Operating Program Innovative Economy and 10 Regional Operating Programs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. „Gazeta Wyborcza" 5.10.2006 r.
  2. „Gazeta Wyborcza" 14.05.2007 r.
  3. Krajowy program reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa 28.12.2005 r.
  4. „Rzeczpospolita" 13.03.2007 r.
  5. „Rzeczpospolita" 29.03.2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu