BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulski Przemysław
Title
Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Marketing Strategies on Foreign Markets
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 185-194, bibliogr.12 poz.
Keyword
Strategia marketingowa, Marketing międzynarodowy, Strategia przedsiębiorstwa
Marketing strategy, International marketing, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Cechą charakterystyczną opracowań poświęconych problemom strategii marketingowych, także międzynarodowych, jest duża różnorodność podejść. Powoduje to funkcjonowanie wielu odmiennych poglądów - zarówno dotyczących istoty i znaczenia strategii marketingowych, jak i występujących ich klasyfikacji. W wielu pracach podkreśla się rolę procedury budowania międzynarodowych strategii marketingowych. Powinna ona być tak skonstruowana, aby stanowiła impuls do kreatywnego podejścia do problemów stojących przed przedsiębiorstwem. Należy także zwrócić uwagę, że wielu autorów podkreśla indywidualny charakter strategii marketingowych, związany m.in. ze zmiennością międzynarodowego otoczenia, specyfiką przedsiębiorstwa oraz branży czy charakterystyką rynku lokalnego. (fragment artykułu)

The distinguishing feature of the literature devoted to marketing strategies - including international ones - is a variety of approaches to this issue. As a result, there are plenty of different views pertaining to both the essence of marketing strategies and their classifications. The role of the procedure of international marketing strategy formation is underlined in many papers. Such a procedure ought to be designed to make companies more creative in terms of problem solving. It should be also borne in mind that lots of authors emphasise the individual character of marketing strategies which is associated - among others - with the volatility of the international environment, specific character of firms, sectors as well as local markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bradley F., International Marketing Strategy, Prentice Hall, Harlow 1999.
 2. Cateora Ph., Ghauri P., International Marketing, McGraw-Hill, London 2000.
 3. Doole I., Löwe R., International Marketing Strategy, ITP, London 1999.
 4. Fonfara K. i in., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE, Poznań 2000.
 5. Ghiczy T. v., Oetinger B. v., Bassford Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa 2002.
 6. Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Mruk H. (red.), Strategie marketingowe, AE, Poznań 2002.
 9. Rutkowski I., Strategie marketingowe - sposoby interpretacji, „Marketing i Rynek" 1995, nr 9.
 10. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 11. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 12. Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu