BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wartości niematerialne i prawne w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Intangible Assets in View of Balance and Tax Law and International Accounting Standards
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 16, s. 102-117, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Keyword
Wycena bilansowa, Wartości niematerialne, Prawo podatkowe, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Wycena wartości niematerialnych
Balance valuation, Intangible asset, Tax regulations, Balance law, International Accounting Standards (IAS), Valuation of intangible assets
Note
summ.
Abstract
Składniki wartości niematerialnych i prawnych są wyceniane i prezentowane, więc są przedmiotem prawa bilansowego, podatkowego oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Opracowanie omawia różnice jakie istnieją między uregulowaniami prawa bilansowego i podatkowego oraz uregulowaniami prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych i prawnych. Różnice te przedstawiono w formie tabelarycznej, która jest bardziej przejrzysta i czytelna.

The objective of the article is to analyze intangible assets in the aspect of balance and tax law and International Accounting Standards. Comparative analysis of intangible assets, according to the regulations mentioned above, refers mainly to the core concept, current and balance valuation, as well as depreciation. For these business units which prepare financial statements according to the Accountancy Act there is presented an analysis of similarities and differences between balance law and tax law, while in the case of business entities, obliged to prepare financial statements according to accounting standards, the presentation of similarities and differences refers to the comparison of balance law regulations and International Accounting Standards, the presentation of similarities and differences refers to the comparison of balance law regulation and International Accounting Standards. It is especially difficult to deal with different discrepancies among particular legal regulations, since they force individuals, responsible for running the accountancy, to analyze in detail and recognize the particular property component in two different aspects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 2. Gierusz J., Gościniak K., Zackiewicz B., MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Difin, Warszawa 2007.
 3. Jaruga A., Turzyński M., Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym, Difin, Warszawa 2004.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1157-1201.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1208-1257.
 6. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 8. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU nr 213, poz. 2155.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 13. Wieczorek I., Rachunkowość majątku trwałego, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 14. Zamknięcie roku 2006, Rachunkowość, Wydanie specjalne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu