BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prusek Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski
Cohesion of Wages in Conditions of European Integration as Development Challenge for Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 21, s. 39-47, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Keyword
Polityka płacowa, Płace
Wage policy, Wages
Note
summ.
Abstract
Można postawić hipotezę, że bez szybkiego zmniejszania dysproporcji płacowych między Polską a krajami UE-15 realizacja każdej strategii rozwoju kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia będzie niemożliwa. Potrzebna jest zatem zmiana priorytetów polityki społeczno-ekonomicznej Polski na rzecz polityki płacowo-dochodowej oraz liberalizacja rynku pracy, w tym zwłaszcza likwidacja barier wejścia młodzieży do zawodów, które blokowane są przez branżowe korporacje zawodowe. Standardem nauczania winno być uzyskiwanie przez absolwenta wyższych uczelni pełni praw do wykonywania wyuczonego zawodu po odbyciu jedynie stażu zawodowego. (fragment artykułu)

The article analyzes the reasons and economic and social consequences of lack of pay cohesion between Poland and economically developed countries of UE in conditions of the European integration. The author proposes a thesis that this harmonization of wages is the priority development challenge for Polish economic and social policy, more important than balancing the state budget and the accession to the group of countries having euro. The article presents the scripts of harmonization of wages between Poland and UE and their results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. „Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008, COM (2005) 141 final", przyjęte przez Radę Europejską na szczycie w dniach 16-17.06.2005 r.; „Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013", COM (2005) 299, 11 lipca 2005 r.
  2. Góra M., Musimy chronić pracujących, „Gazeta Wyborcza" z 12.06.2007 r.
  3. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, MRR, Warszawa 2006.
  4. NSRO 2007-2013 wspierające wzrost i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, MRR, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu