BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech-Rogosz Joanna
Title
Ochrona konsumenta w Polsce a rozwiązania Unii Europejskiej
Consumer Protection in Poland and the European Union's Protection Solutions.
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 307-312
Keyword
Ochrona konsumenta, Polityka konsumencka
Consumer protection, Consumer policy
Abstract
Zaprezentowano założenia polityki ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, a następnie regulacje prawne i projekty polityki konsumenckiej w Polsce.

The foundations of the consumer protection policies in the European Union were presented, as well as regulations and consumer policy projects in Poland. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. "Dziennik Ustaw" 1993. nr 47, poz. 211. ze zmianami.
 2. "Dziennik Ustaw" 2000. nr 122. poz. 1319.
 3. "Dziennik Ustaw" 2000. nr 15, poz. 179.
 4. "Dziennik Ustaw" 2000. nr 22. poz. 271.
 5. "Dziennik Ustaw" 2001. nr 100, poz. 1081.
 6. "Vertrag żur Gründung der Europäischen Gemeinschaft" 1957, 25. März.
 7. ABC Unii Europejskiej. Polityka ochrony konsumentów w UE. Warszawa 2002, s. 2.
 8. Doliwa-Klepacki Z.M.: Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty. Białystok 1993. s. 131.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/13/WE z 20 marca 2000 roku w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do etykietowania, prezentacji i reklamy produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi finalnemu. ABC Unii Europejskiej.
 10. Dyrektywa Rady nr 79/581/EWG z 19 czerwca 1979 roku w sprawie ochrony konsumenta poprzez umieszczanie ceny na środkach spożywczych.
 11. Dyrektywa Rady nr 84/450/EWG z 10 września 1984 roku w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd.
 12. Dyrektywa Rady nr 88/314/EWG z 7 czerwca 1988 roku w sprawie ochrony konsumenta poprzez umieszczanie cen na towarach nie będących środkami spożywczymi.
 13. Dyrektywa Rady nr 92/59/EWG z 22 czerwca 1992 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów.
 14. Dyrektywa Rady nr 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentem.
 15. Dyrektywa Rady nr85/374/EWG z 25 lipca 1985 roku w sprawie zasady odpowiedzialności za wadliwy produkt.
 16. Europäische Union. Europäische Gemeinschaft. Die Vertragtexte von Maastricht mit den deutschen Begleitgesetzen. Bonn 1997, s. 207.
 17. Olsson M., D. Piekenbrosk: Kompakt-Lexikon. Umwelt- und Wirtschaftspolitik. Bonn 1996, s. 376.
 18. Projekt Rządowej Polityki Konsumenckiej na lata 2002-2003. Informacja prasowa, www.kprm.gov.pl.
 19. Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze "Ochrona konsumentów i zdrowia'", przyjęte przez Radę Ministrów 6 lutego 2001, s. 437-439.
 20. Ustawa r dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. "Dziennik Ustaw" 1002, nr 126. poz. 1071.
 21. Widenfeld W., W. Wessels: Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Gliwice 1998. s 175.
 22. www.federacja-konsumentow.org.pl.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu