BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozd Izabela
Title
Wpływ integracji RP z Unią Europejską na rynek pracy i bezrobocie w Polsce
Influence of the Republic of Poland Integration with the European Union on the Labour Market and the Unemployment in Poland.
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 357-365
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia
Poland's economic integration with the EU, Labour market, Unemployment reduction
Abstract
Przedstawiono zasady polityki rynku pracy i walki z bezrobociem w Unii Europejskiej. Omówiono najważniejsze problemy rynku pracy i bezrobocia w Polsce w kontekście integracji ze szczególnym uwzględnieniem zasady swobodnego przemieszczania się pracowników.

Principles of the labour market policies and fight against the unemployment in the European Union were presented. The most important problems of the labour market and unemployment in Poland were discussed in the context of integration and with special consideration to the free workers' migration principles. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. L. Florek. Warszawa 1996, s. 92.
  2. Grewiński M., K. Malinowski: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej. Warszawa 1999, s. 147.
  3. Kabaj M.: Wpływ swobody przepływu osób na polski rynek pracy. Warszawa 2001. s. 9.
  4. Kryńska. H. Sobocka-Szczapa, A.B. Czyżewski: Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji. Warszawa 2001. s. 17.
  5. Molle W.: Ekonomika Integracji Europejskiej - teoria, praktyka, polityka. Gdańsk 1995.
  6. Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską. Red. Z. Wiśniewski. Warszawa 2001, s. 13.
  7. Wolińska I.: Europejskie wytyczne w zakresie zatrudnienia na 1998 i 1999 "Rynek Pracy" 1998. nr 12.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu