BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniasz Anna, Gołaś Zbigniew
Title
Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji
Diversification and determinants of financial liquidity in agriculture in the light of selected assets and capital relations and regression analyses
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 1, s. 23-42, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Płynność finansowa, Analiza regresji, Regresja wielokrotna
Agriculture, Arable farm, Financial liquidity, Regression analysis, Multiple regression
Note
summ.; W artykule znajdują się tabele z danymi statystycznymi przedstawiającymi udział aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących w sumie bilansowej oraz ich relacje w poszczególnych branżach przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2006, udział aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących w sumie bilansowej oraz wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej w gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej w latach 1997-2004 oraz relacje majątkowo-kapitałowe i poziom bieżącej oraz szybkiej płynności finansowej według wielkości ekonomicznej (ESU), typu rolniczego gospodarstwa oraz metod i warunków produkcji w rolnictwie Polski i UE w 2004 roku.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań zróżnicowania poziomu płynności finansowej gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej na podstawie danych FADN. Ponadto podjęto próbę określenia czynników kształtujących poziom płynności finansowej przy zastosowaniu metod ekonometrycznych. Badania wykazały, że działalność gospodarczą w rolnictwie cechuje na ogół wyższa aniżeli w sektorach pozarolniczych płynność finansowa. Ten stan wynika z relatywnie mniejszego zaangażowania kapitałów krótkoterminowych i większych preferencji dla środków długoterminowych. W świetle modeli regresji wielokrotnej głównym czynnikiem kształtującym poziom płynności finansowej w gospodarstwach rolnych jest polityka zarządzania kapitałem obrotowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że konserwatywny jej charakter, wyznaczony przez wydłużony cykl zobowiązań i cykl kapitału obrotowego, istotnie redukuje ryzyko płynności finansowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of studies of diversification of financial liquidity in European Union farms using FADN data. Moreover, it attempts to establish the factors determining financial liquidity level using econometric methods. The studies demonstrated, that economic activity in agriculture is usually characterised with financial liquidity higher than in non-agricultural sectors. This results from relatively lower engagement of short-term capitals and larger preference for long-term assets. In the light multiple regression models, the main factor determining the level of financial liquidity in farms is working capital management policy. The conducted studies show that its conservative character, determined by longer liabilities cycle and working capital cycle significantly reduces the risk for financial liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z.: Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw branży spożywczej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr, 2007.
 2. Bilansowe wyniki przedsiębiorstw za 2006 - dane wstępne, www.stat.gov. GUS, Warszawa
 3. . 3.FADN- Eurostat (www.ec.europa.eu/agriculture).
 4. FADN pl. (www.fadn.pl).
 5. Goldberger A. S.: Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa 1972.
 6. Kowalczyk J.: Zintegrowany pomiar płynności i rentowności. Wiedza i Praktyka, Doradca Dyrektora Finansowego, nr 17, 2003.
 7. Kowalczyk J.: Zintegrowany pomiar rentowności i płynności finansowej firmy jako narzędzie symulacji planów finansowych /w:/ materiały z konferencji - Efektywność źródłem bogactwa narodów. Karpacz 2004.
 8. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. PWN, Warszawa 2005.
 9. Roczniki Statystyczne GUS za lata 2000-2006. GUS, Warszawa..
 10. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 11. Skoczyłaś W.: Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 277. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 38, 2000.
 12. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. Wysocki R, Błażczak P.: Taksonomiczna analiza zróżnicowania jakości życia ludności w województwie wielkopolskim /w:/ materiały z konferencji - Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie. AE, Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu