BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Tadeusz
Title
Wykluczenie społeczne a zrównoważony rozwój - podstawowe relacje przyczynowo-skutkowe
Social Exclusion Versus Sustainable Development - Basic Cause-Effect Relations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 30-40, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Keyword
Rozwój zrównoważony, Wykluczenie społeczne, Integracja społeczna, Analiza wskaźnikowa
Sustainable development, Social exclusion, Social integration, Ratio analysis
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu było rozpoznanie związków pomiędzy wykluczeniem społecznym a paradygmatem rozwoju zrównoważonego. Autor wyjaśnił istotę wykluczenia społecznego, a następnie zaproponował schemat analizy wskaźnikowej wykluczenia i integracji społecznej w układzie przyczynowo-skutkowym z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju.

The article emphasizes the theoretical and practical significance of recognizing relations between social exclusion and the paradigm of sustainable development. Social exclusion poses a direct threat undermining social order. Having explained the concept of social exclusion and the related categories of integration and social cohesion, the article suggests the outline of indicator analysis related to social exclusion and integration in a cause-effect system, incorporating the concept of sustainable development. The performed substantial presentation of cause-effect sequence may be used in constructing the monitoring system of these social phenomena. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borys T., Istota i rozwój analizy przyczynowo-skutkowej z wykorzystaniem wskaźników, Gospodarka a Środowisko 5, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1115, AE, Wrocław 2006.
 2. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa 2005.
 3. Bukowski M., Wykluczenie społeczne i integracja z perspektywy projektu, Materiał UNDP, Warszawa, luty 2006.
 4. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2003 - warunki i jakość życia Polaków, VizjaPress & IT, Warszawa, 2004 ; http://www.diagnoza.com.
 5. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2000 - warunki i jakość życia Polaków, VizjaPress & IT, Warszawa 2001 ; http://www.diagnoza.com.
 6. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2005 - warunki i jakość życia Polaków, VizjaPress & IT, Warszawa 2006; http://www.diagnoza.com.
 7. Dziewięcka-Bokun L., Ekskluzja społeczna - istota, przyczyny, [w:] B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Wokół teorii polityki społecznej, Aspra-Jr., Warszawa 2003.
 8. Gore Ch., Figueiredo J.B., Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu, "Problemy Polityki Społecznej" 2003 nr 5.
 9. Grewiński M., Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jako nowe instrumenty integracji społecznej Unii Europejskiej, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2002 rok II nr 3, lipiec-wrzesień, Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 10. Lepianka D., Czym jest wykluczenie społeczne? Wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji, "Kultura i Społeczeństwo" 2002 nr 4.
 11. Mahler F., Marginality and Maldevelopment, [w:] J. Danecki (red.), Insights into Maldevelopment, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996.
 12. Mayes D.G., Berghman J., Salais R. (red.), Social Exclusion and European Policy, Ed ward Elgar, 2001.
 13. Narodowa Strategia Integracji Społecznej, polski dokument opracowany przez Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej, MPiPS, Warszawa 2004.
 14. Perceptions of Social Integration and Exclusion in an Enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004.
 15. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.
 16. Zrewidowana strategia spójności społecznej (zatwierdzona przez Komitet Ministrów na 878 sesji zastępców Ministrów 31 marca 2004 r.), Europejski Komitet Spójności Społecznej (CDCS), Rada Europy, Strasburg, 27 kwietnia 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0690
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu