BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barburski Jacek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw
The Financing Structure and it Influence on Economic Efficiency of Companies Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Źródła finansowania, Rentowność aktywów, Rentowność kapitału własnego, Analiza ekonomiczna, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Economic efficiency, Source of financing, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Economic analysis, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono związki zachodzące pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstwa i jego wynikami ekonomicznymi. Omówiono pojęcia ekonomicznej efektywności oraz jej podstawowe miary wykorzystywane do analizy empirycznej. Przeprowadzono analizę empiryczną mającą na celu przedstawienie wpływu struktury finansowania na wyniki ekonomiczne. Do analizy wykorzystano współczynnik korelacji Spermana oraz Pearsona.

The business financing requirements include the costs, which level depends on the structure and individual acquisition costs. Undoubtedly, the level of acquisition costs is an essential factor influencing financial results of economic operations. This paper presents economic connections between the financing structure of business enterprise and its accounting results. This is consists of an introduction and three descriptive sections. The first section aims at explaining a concept of economic efficiency and its basic measures used in empirical analysis. The second section focuses on main relations between the business financing and profitability of company. The third and final section presents empirical results covering data from 44 Polish enterprises. In research have been used the Spearman and Pearson factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Graham D., Dodd D., Cottle S.: Security Analysis. Principles and Technique. New York 1962.
  2. Hagemuller K.F.: Der Bankbetrieb. Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
  3. Miller M.H., Modigliani F.: The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment, "The American Economic Review: 1958, vol. 48.
  4. Monitor Polski B (dane za lata 2003-2004).
  5. Pasour E.C.: A further note on the measurement of efficiency and economies of farm size. J. Agr. Econ., 65, 1981.
  6. Podręczna encyklopedia rachunkowości. Poltext, Warszawa l997.
  7. Saunders A.: Financial Institutions Management. A Modern Perspective. McGraw-Hill, Irwin Home-wood 1997.
  8. Schwarz E.: Theory of the Capital Structure of the Firm. "The Journal of Finance" 1959, vol. 14.
  9. Sierpińska M., Jachna T: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu