BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzka Beata
Title
Stary i nowy instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii
The old and the new institutionalism. Where sociology and economics meet
Source
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 2, s. 62-74, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Master of Business Administration (MBA), Dylematy społeczne gospodarki, Ekonomia społeczna, Ład społeczno-gospodarczy, Socjologia gospodarcza, Instytucjonalizm
Master of Business Administration (MBA), Social dilemmas in economy, Social economy, Social-economic order, Economic sociology, Institutional economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano wady i zalety obecnego systemu dochodów budżetu ogólnego UE oraz zwrócono uwagę na konieczność modyfikacji obecnego modelu finansowania włącznie z wprowadzeniem nowego mechanizmu korekcyjnego zmniejszającego różnice w obciążeniu finansowym poszczególnych państw. Przedmiotem artykułu są podejmowane przez socjologów oraz ekonomistów rozważania nad społecznymi podstawami działań gospodarczych. Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje rozważania nad instytucjonalizmem w socjologii. Przedmiotem drugiej części jest instytucjonalizm ekonomiczny. Zasadniczym celem jest porównanie różnych podejść instytucjonalnych powstałych na gruncie obu dyscyplin i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podejścia te ukazują i wyjaśniają zakorzenienie działań gospodarczych w ładzie instytucjonalnym w sposób uzupełniający, czy też może przeciwnie, w sposób konkurencyjny? W pracy dowodzi się, że tworzenie programów badawczych nad działaniami gospodarczymi wymaga spotkania dwóch dyscyplin społecznych - ekonomii i socjologii. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two parts. The first one includes a description of institutionalism in sociology. The second one deals with institutionalism in economics. The main aim is to describe the essential characteristics of both the old and the new institutionalism in sociology and in economics, to show how they differ and to substantiate the thesis that they complement one another. Neither the institutionalism in economics nor the institutionalism in sociology give a complete explanation of economic actions. In order to solve this problem, it is necessary to combine the analysis of economic interest with the analysis of social relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abel, T. (1997) Podstawy teorii socjologicznej. Warszawa: WN PWN, Warszawa.
 2. Blaug, M. (1995) Metodologa ekonomii. Warszawa: PWN, Warszawa.
 3. DiMaggio, R, Powell, W.W. (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. W: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., Szacki, J., Ziółkowski, M. (wyb.) (2006) Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 600-612.
 4. Durkheim, E. (1999) O podziale pracy społecznej. Warszawa: WN PWN.
 5. Durkheim, E. (2000) Zasady metody socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
 6. Giddens, A. (2001) Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: WN PWN.
 7. Glapiński, A. (2006) Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją. Warszawa: SGH.
 8. Granovetter, M. (1985) Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, Vol. 19, No. 1.
 9. Hayek, F,A. (1998) Indywidualizm i porządek społeczny. Kraków: Znak.
 10. Iwanek, M., Wilkin, J. (1998) Instytucie i instytucjonalizm w ekonomii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 11. Jasińska-Kania, A. (2006) Neoinstytucjonalizm. Wstęp. W: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., Szacki, J., Ziółkowski, M. (wyb.) Współczesne teorie socjologiczne, t. l. Warszawa: Wydawnictwu Naukowe Scholar.
 12. March, J.G., Olsen, J.P. (2005) Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowa Scholar.
 13. Martinelli, A., Smelser, N.J. (red.) (1990) Economy and Society: Overview in Economic Sociology. London: Sage.
 14. Mayhew, A, (1987) The Beginnigs of Institutionalism. Journal of Economic issues, No, 3.
 15. Meyer, J.W., Rowan, B. (1997) Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and Ceremony. W: Jasińska-Kania, A" Nijakowski, L,, Szacki, J., Ziółkowski, M. (wyb.) (2006) Współczesne teorie socjologiczne t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 583-599.
 16. North, D,C. (1993) Economic Performance Through Time. The American Economic Review, 1994, Vol. 84, No. 3. W: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., Szacki, J., Ziółkowski, M. (wyb.) (2006) Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 55i-562.
 17. North, D.C. (1995) New Institutional Economic and Development. W: Reinventing the Commons. The Book of Abstracts. The International Association Jar the Study of Common Property. Norway: Bodo.
 18. Nec, V. (1998) Introduction. W: Brinton, M.C., Nee, V. (ed.) (1998) The New Institutionalism in Sociology. New York Russel: Sage Foundation.
 19. Parsons, T. (1964) The Social System, Colier-Macmillan Canada, Ltd. Toronto, Ontario; First Free Press Paperback Edition.
 20. Ratajczak, M. (red.) Współczesne teorie ekonomiczne. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 21. Sobiech, K., Woźniak, B. (2005) Ekonomia instytucjonalna. W: Ratajczak, M. (red.) Współczesne teorie ekonomiczne. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 22. Stankiewicz, W., (2000) Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE, Warszawa.
 23. Szacki, J. (2002) Historia myśli socjologicznej. Warszawa; WN PWN.
 24. Weber, M. (1915) The Social Psychology of the Word Religion. W: Gerth, H" Mill.s, C. W. (ed.) (1946)Max Weber. New York: Oxford University Press, cyt. za: Swedberg, R. (20031 Principles of Economic Sociology. New York: Princeton University Press.
 25. Weber, M. (1947) The Theory of Social and Economic Organization, New York: Oxford University Press, cyt. za: Abel, T. (1997) Podstawy teorii socjologicznej. Warszawa: WN PWN, Warszawa.
 26. Weber, M. (2002) Gospodarka i społeczeństwa. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: WN PWN.
 27. Wilkin, J. (2005} Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 28. Veblen, T. (1990) The Place of Science in Modern Civilization Other Essays. New Brunswick, USA - London LIK: Transition Publishers.
Cited by
Show
ISSN
1231-0328
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu