BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bugina V., Rivža B., Baraskina I.
Title
Infrastructure and its Influence on Economic Development in Latvia Rural Areas
Infrastruktura i jej wpływ na rozwój ekonomiczny obszarów rolniczych na Łotwie
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 557-569, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Rolnictwo, Infrastruktura rolnictwa, Rozwój gospodarczy regionów, Ochrona środowiska, Materiały konferencyjne
Agriculture, Agricultural infrastructure, Economic development of regions, Environmental protection, Conference materials
Note
streszcz.
Country
Wyspy Kanaryjskie
Canary Islands
Abstract
Praca dotyczy teoretycznych podstaw i znaczenia infrastruktury w rozwoju ekonomicznym i stabilizacji gospodarczej obszarów wiejskich Łotwy. Została wykonana na podstawie analizy z uwzględnieniem różnych czynników mających wpływ na rozwój ekonomiczny poszczególnych regionów kraju. Szczegółowe analizy terytorialne pozwoliły autorom na opracowanie kilku koncepcji programów rozwoju ekonomicznego, których celem jest stworzenie stabilnych infrastruktur regionów i całego kraju z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Podkreślono, że restrukturyzacja gospodarki rolnej powinna być oparta na uprzednio uchwalonym prawie zapewniającym stabilność gospodarki i jej przystosowanie do wymagań Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

This paper concerns theoretical basis and meaning of the infrastructure in the economic development and the economic stability of Latvia’s rural areas. The research was based on analysis of different factors which influence the economic development of chosen country regions. The detailed territorial analyses let authors to introduce few concepts of economic development programs, which aim to create the stable region and country infrastructure while protecting the natural environment. An emphasis was put on the issue of agricultural restructuring, which should be based on the previously enacted law ensuring the economy stability and its adaptation to the European Union requirements. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu