BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażek Marian
Title
Przedsięwzięcia jakościowe jako strategiczny czynnik konkurencji przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych na rynku rolnym
Undertakings Qualitative as Strategic Factor of Competition of Agricultural Enterprises and Farms on Farming Market
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 577-585, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo, Konkurencja jakościowa, Rynek rolny, Materiały konferencyjne
Agriculture, Arable farm, Enterprises, Quality competition, Agricultural markets, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań nad podejmowaniem przez wielkoobszarowe przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnicze działań strategicznych mających poprawić efektywność i jakość produkcji. Badania dowiodły, że przedsiębiorstwa rolnicze o dużej skali produkcji rolniczej są najbardziej podatne na zmiany rynkowe. W perspektywie integracji europejskiej są zmuszone do podejmowania działań jakościowych o charakterze inwestycyjnym. Przedsiębiorstwa te znaczne nakłady inwestycyjne poniosły na unowocześnienie trwałego majątku ruchomego: ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi w celu wprowadzenia nowoczesnych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W efekcie końcowym polepszają efektywność zaangażowanego kapitału i pracy. (abstrakt oryginalny)

The investigations that agricultural business about large scale of production are most susceptible on market changes. In Perspektive of European integration are forced to undertaking of investment activities. Firms these considerable investment outlays carried on modernization permanent fortune of moving: tractors, machines, devices and tools in target of introduction modern technology in plant production and animal. In final effect improve effectivity committed capital and work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu