BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochał Maria
Title
Zamierzenia produkcyjne i inwestycyjne producentów owoców powodowane zmianami w organizacji rynku ogrodniczego
Production Factors Equipment Against Investment Intentions of Horticultural Farms in the Middle-East Region
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 603-611, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ogrodnictwo, Produkcja owoców, Produkty ogrodnicze, Inwestycje, Materiały konferencyjne
Gardening, Production of fruits, Horticultural products, Investment, Conference materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
W ramach niniejszego opracowania dokonano analizy zamierzeń inwestycyjno-produkcyjnych w wybranych gospodarstwach sadowniczych regionu środkowowschodniego Polski. Źródłem danych były wywiady przeprowadzone w 306 gospodarstwach indywidualnych przy pomocy kwestionariusza ankiety, który zawierał pytania dotyczące zasobów czynników produkcji, wielkości i struktury produkcji owoców oraz zamierzeń w zakresie powiększenia gospodarstwa, nowych nasadzeń, budowy chłodni, zakupu ciągników i sprzętu specjalistycznego oraz działalności pozarolniczej. Analizy zamierzeń dokonano uwzględniając wielkość gospodarstwa oraz wiek i wykształcenie kierowników gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

Within the limits if the present study, some analyses of investment and production intentions in chosen fruit-farms in the Middle-East Poland have been executed. Interviews, realized in 306 indyvidual farms by means a questionnaire, have been a source of the data. The questions in inquiry sheets referred to resources of production factors and fruit production as well as intentions concerning farms enlargements, new plants, building of a cold storage plant, purchase of a tractor and specialistic equipment and also non-agricultural activity. Analyses of intentions have been prepared with regard to a size of a farm, farm managers' age and education. Reaearch have been conducted within the farmes of the research project financed by KBN -„Adjustment of fruit-farms to the changes in horticultural market functioning". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu