BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swianiewicz Paweł
Title
Reformy konsolidacji terytorialnej - teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Territorial Consolidation Reforms - Theory and Practice of Central and Eastern Europe
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 4, s. 5-22, streszcz., summ.
Keyword
Planowanie terytorialne, Podział administracyjny, Konsolidacja
Territorial planning, Administrative division, Consolidation
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Zagadnienie zmian podziału terytorialnego, zwłaszcza na najniższym szczeblu jednostek samorządowych, jest szeroko omawiane w debatach naukowych w wielu krajach, ale stosunkowo rzadko w Polsce. Niniejszy artykuł zawiera odniesienia do przytaczanych argumentów teoretycznych, koncentrując się na faktycznie wprowadzanych w minionej dekadzie reformach najniższego szczebla podziału administracyjnego w krajach europejskich. Omawia wszystkie reformy terytorialne przeprowadzone w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor artykułu zmierza do konkluzji, że samo pojęcie reformy granic jednostek terytorialnych jest pojęciem nieostrym, trudno jednoznacznie odróżnić zmiany dobrowolnie przyjmowane przez samorządy od narzucanych, a zmiany granic jednostek administracyjnych od tworzenia instytucji współpracy międzygminnej. (abstrakt oryginalny)

The issue of reforms of municipal boundaries has been widely discussed in the academic literature of many countries, but has not received any major attention in Polish debates. This article refers to theoretical arguments, but focuses on the reforms which have actually been implemented in Europe throughout the last decade. The article includes a brief description of all European reforms of municipal boundaries, especially focusing on Central and Eastern European countries. It leads to the conclusion that the notion of boundary reforms has diverse meanings. Sometimes it is difficult to make a clear distinction between voluntary (bottom-up) and top-down imposed changes or between boundary reforms of sub-national jurisdictions and the creation of institutions of inter-municipal cooperation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. H. Baldersheim, L. Rose (red.). Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, Londyn 2009.
 2. J. Borecky, L. Prudky, Public Perception ofljxal Government in the Czech Republic, w: P Swianiewicz (red.), Public Perception..
 3. O. Borraz i P. Le Gales, France: the Inter-Municipal Revolution, w: B. Denters, L. Rose (red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments, Londyn 2004.
 4. G.A. Boyne, Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda, „Journal of Public Administration Research and Theory" 2003/13 (3), s. 367-394.
 5. J. Bucek, Inter-Municipal Co-operation in Slovakia, referat wygłoszony na konferencji UNDR LGI i Rady Europy Inter-Municipal Co-operation, 28-30.10.2008 r, Bratysława 2008.
 6. C. Copus, English (UK) Local Government: Neither Local nor Government, w: P Swianiewicz (red.), Territorial Consolida tion Reforms in Europe, Budapeszt 2009 (w druku).
 7. R. Dahl, E.R. Tufte, Size and Democracy, Stanford 1973.
 8. K. Dowding, E John, S. Biggs, Tiebout: A Survey of the Empirical Literature, „Urban Studies" 1994/4-5 (31), s. 767 -797.
 9. M. Goldsmith, Normative Theories of Local Government: A European Comparison, w: D.S. King, G. Stoker (red.), Rethinking Local Democracy, Londyn 1996.
 10. G. Hajnal, Hopes and Reality: The First Decade of the Hungarian Local Government System in the Eyes of the Public, w: P Swianiewicz (red.), Public Perception of Local Governments, Budapeszt 2001.
 11. R. Hertzog, Inter-Municipal Co-operation: a viable alternative to territorial amalgamation?, w: P Swianiewiez (red.), Territorial Consolidation...
 12. N. Hlepas, Creek territorial consolidation uncompleted: From the first (1998) to the second (2008?) wave of reforms, w: P Swianiewicz (red.), Territorial Consolidation...
 13. J. Hughes, J.G. Sasse, C. Gordon, EU Enlargement, Europeanisation and the Dynamics of Regionalisation in the CEECs, w: M. Keating, J. Hughes (red.), The Regional Challenge in Central and Eastern Europe, Bruksela 2003.
 14. M. Illner, Bottom-up territorial consolidation in the Czech Republic?, w: P Swianiewiez (red.), Territorial Consolidation...
 15. M. Keating, Size, efficiency and democracy: consolidation, fragmentation and public choice, w: D. Judge, G. Stoker, H. WolIman (red.), Theories of urban politics, Londyn 1995.
 16. D.S. King, Fiscal Tiers: the Economies of Multi-Level Government, Londyn 1984.
 17. M. Kulesza, Methods and Techniques of Managing Decentralisation Reforms in CEE Countries: The Polish Experience, w: G. Peteri (red.), Mastering Decentralisation and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, Budapeszt 2002, s. 204-205.
 18. Marta Lackowska, Zarządzanie metropolitalne - spojrzenie teoretyczne, „Samorząd Terytorialny" 2008/9, s. 5-20.
 19. P.E. Mouritzen, City Size and Citizens'Satisfaction: Two Competing Theories Revisited, „European Journal of Political Research" 1989/17.
 20. P.E. Mouritzen, Size and democratic performance - a summary assessment, 2008.
 21. P.E. Mouritzen, The art of the impossible: Reforming local government in Denmark, w: H. Baldersheim, L. Rose (red.). Territorial Choice..
 22. . R. Paddison, Redrawing Local Boundaries: Deriving the Principles for Politically Just Procedures, w: J. Meligrana (red.), Redrawing Local Boundaries: An International Study of Politics. Procedures, and Decisions, Vancouver 2004, s. 34.
 23. L.J. Sharpe, Local Government: Size, Efficiency and Citizen Participation, w: The Size of Municipalities, Efficiency and Citizen Participation, „Local and Regional Authorities in Europe" 1995/56.
 24. E. Somlyodyne Pfeil, The Hungarian public service reform - multi-purpose micro-regional associations, w: P Swianiewiez (red.), Temtorial Consolidation...
 25. E. Swianiewicz, Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce, „Samorząd Terytorialny" 1995/7-8, s. 23-35.
 26. E. Swianiewicz, M. Herbst, Korzyści i niekorzyści skali w polskich samorządach, „Samorząd Terytorialny" 2002/6.
 27. P. Swianiewicz (red.), Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapeszt 2002.
 28. P. Swianiewicz, Poland and Ukraine: Contrasting Paths of Decentralization and Territorial Reform, „Local Government Studies" 2006/5, vol. 32, s. 599-624.
 29. P. Swianiewicz, The Values of Local Democracy as Seen by Mayors in East-Central Europe, w: H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann (red.), Local Democracy in Post-Communist Europe, Opladen 2003, s. 263-273.
 30. P. Swianiewiez, M. Lackowska, From Doing Nothing to Metropolitan Government Institutions? Governing Metropolitan Areas in Poland, w. J.P Collin (red.). Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experiments on Four Continents, Montreal 2007, s. 317-343.
 31. K. Vrangsbaek, Danish territorial consolidation reform, w: P Swianiewicz (red.). Territorial Consolidation...
 32. H. Wollmann, Inter-Communal Co-operation in Cross-Country Variance: A Sketch in Institutionalist Mapping, Discussion paper presented at a workshop on local-to-local partnerships 22-24 May 2008, Bodo 2008.
 33. H. Wollmann, Territorial consolidation reforms in German East Landers, w: E Swianiewicz (red.), Territorial Consolidation...
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu