BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej
Title
Internacjonalizacja jako nowy czynnik i szansa rozwoju miast oraz regionów
Internationalisation as a New Factor and Opportunity for Development of Cities and Regions
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 4, s. 23-43, streszcz., summ.
Keyword
Internacjonalizacja miasta, Rozwój regionalny, Rozwój miasta
City internationalization, Regional development, City development
Note
Zawiera literaturę uzupełniającą
Abstract
Głównym przedmiotem artykułu jest proces umiędzynarodowienia różnych sfer i obszarów funkcjonalnych miast oraz regionów. Ważnym jego elementem jest podjęta próba oceny pozytywnych i negatywnych stron internacjonalizacji, wyróżniająca trzy główne strony potencjalnych wpływów, czyli miasto - samorząd terytorialny, organizacje oraz sami mieszkańcy. Spośród szerokiego spektrum terytorialnego zakresu internacjonalizacji miast i regionów wybrano jednostki przygraniczne Artykuł wyjaśnia ponadto rolę menedżerów samorządowych w kształtowaniu procesu internacjonalizacji jednostki osadniczej, a zwłaszcza ich „orientacji zagranicznej". (abstrakt oryginalny)

The main topic of the article is the process of internationalisation of various spheres and functional areas of cities and regions. An important element of it is the attempt made to assess the positive and negative sides of internationalisation, distinguishing three main parties of potential influence, namely the city - territorial self-government, organisations and the inhabitants themselves. Units lying close to borders were selected from the wide spectrum of the territorial scope of internationalisation of cities and regions. Furthermore, the article explains the role of self-government managers in shaping the process of internationalisation of a settlement unit, especially their "foreign orientation". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. G. Babiński, Przemiany pograniczy narodowych i kulturowych -propozycje typologii, w: R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka...
 2. R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wrocław 2004.
 3. A. Brzozowska (red.). Związki bliźniacze - współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, Poznań 1998.
 4. A. Buckley, Inwestycje zagraniczne - składniki wartości i ocena, Warszawa 2002.
 5. Z. Chojnicki, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: T. Czyż (red.). Podstawy regionalizacji geograficznej, Poznań 1996.
 6. A. Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych - przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Warszawa 2005.
 7. R. Domański, A. Marciniak, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Warszawa 2003.
 8. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, Warszawa 2004.
 9. R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian - zarys socjologii ogólnej, Kraków 1992.
 10. W. Dziemianowicz, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni. Warszawa 2008.
 11. A. Fajerek, Rozwój regionów pogranicza Polski, Kraków 1994.
 12. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa 2007.
 13. G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, Warszawa 2007.
 14. M. Jaworek, Bezpośrednie inwestycje w prywatyzacji polskiej gospodarki, Toruń 2006.
 15. J. Kitowski, Z. Zioło (red.), Czynniki i bariery rozwoju rejonów przygranicznych, Kraków 1993.
 16. J. Kurzypa, Pogranicze polsko-niemieckie w kontekście polskiej polityki zagranicznej, w: R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka...
 17. K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, Wrocław 2004.
 18. P. Noisette, E. Vallerugo, Le Marketing des Villes - undefi pour le developpement strategique, Paryż 1996.
 19. R. Oczkowska, Joint-Venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek - koncepcja marketingowa, Kraków 2005.
 20. M. Paoli, Marketing d'Area -per 1'Attrazione di Investmenti Esogeni, Milano 2003.
 21. C. Pilarska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Kraków 2005.
 22. Praktyczny Przewodnik Współpracy Transgranicznej, Warszawa 1997.
 23. Regional innovation, w: Z.J. Acs (red.), Knowledge and Global Change, Londyn 2000.
 24. H. Rogacki (red.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Warszawa 2007.
 25. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.
 26. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 1996.
 27. C Sadowska-Snarska (red.), Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Białystok 2002.
 28. H. Smyth, Marketing the City - the role of flagship developments in urban regeneration, Londyn 1994.
 29. A. Stasiak, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko, Białystok 2001.
 30. A. Stasiak, K. Miros (red.), Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, Warszawa 1995.
 31. M. Stawicka, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Warszawa. 2007.
 32. R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, Warszawa 2002.
 33. T. Stryjakiewicz, Koncepcja usieciowienia w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, w: H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Poznań 2001.
 34. P. Sztompka, Socjologia - analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 35. A. Szromnik, Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Kraków 2008.
 36. D. Szymańska, Urbanizacja na świecie,Warszawa.2008.
 37. G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast: uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Warszawa 2007.
 38. J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy - zarys problematyki, Warszawa 2008.
 39. Z. Zioło, Czynniki i bariery rozwoju obszarów transgranicznych, w: A. Stasiak, K. Miros (red.). Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, Warszawa 1995.
 40. L. Żabiński (red.), Marketing globalny i jego strategie - uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty, Katowice 2002.
 41. A. Żelazo, Samorząd gminny w stosunkach międzynarodowych. Pierwsze przybliżenie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny", 1.1, 2001/2.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu