BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięty Jan Jakub
Title
Szczególny sposób oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste przez PGL Lasy Państwowe
The Specific Method of Handing Over Land for Perpetual Usufruct by the "State Forests" National Forest Holding
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 4, s. 55-60, streszcz., summ.
Keyword
Gospodarka gruntami, Użytkowanie wieczyste, Zarządzanie zasobami leśnymi
Land economy, Long-term lease, Forest resources management
Company
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
PGL Lasy Państwowe
Abstract
Artykuł dotyczy problemu wskazania podmiotu właściwego do wypowiedzenia wysokości lub stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w sytuacji, gdy użytkownik uzyskał swoje prawo poprzez umowę zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Rozważania dotyczą również trybu zawarcia oraz przedmiotu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Ustalenie tej ostatniej kwestii jest na tyle istotne, że sformułowanie art. 38d ustawy o lasach może rodzić wątpliwości, czy ustawodawca w tym przypadku nie dopuścił ustanowienia tej formy władania na budynkach. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the problem of defining the entity which has the competence to terminate the annual charge for perpetual usufruct or change its level in the situation in which the usufructuary has obtained his right through an agreement concluded with the "State Forests" National Forest Holding [Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe "]. The discussion also applies to the procedure for the conclusion of and the subject of the agreement on the handover of land for perpetual usufruct. The establishment of this last issue is important because the formulation of Article 38g of the Act on Forests could give rise to doubts as to whether the legislator allowed f or the establishment of this form of possession on buildings in this case.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H. Cioch, Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, „Rejent" 1999/5, s. 13.
  2. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 1-449", pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2008, s. 758.
  3. C. Woźniak, Użytkowanie wieczyste, Warszawa 2006, s. 113 i 117.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu