BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felcenloben Dariusz
Title
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kontekście aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
Exclusion of Land from Agricultural Production in the Context of the Update of the Land and Buildings Records
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 4, s. 61-68, streszcz., summ.
Keyword
Grunty rolne, Produkcja rolna, Opodatkowanie
Arable land, Agricultural production, Taxation
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia procedury mającej zastosowanie w procesie wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kontekście potrzeby aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków, stanowiących podstawę ustalenia wymiaru i rodzaju opodatkowania gruntów. Zaproponowana procedura wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej ma służyć zapewnieniu gminom możliwości terminowego i właściwego naliczania należnego podatku od nieruchomości, stanowiącego ich dochód własny. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to present a procedure which applies to the process of excluding land from agricultural and forestry production in the context of the need to update the records in the land and buildings register constituting the grounds for setting the level and type of land tax. The proposed procedure for excluding land from agricultural and forest production has the purpose of assuring municipalities of the ability to punctually and appropriately calculate the due property tax constituting their income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Felcenloben, Interes prawny, „Magazyn Geoinformacyjny Geodeta 2006/5, s. 16-18.
  2. www.nik.gov.pl, informacja Najwyższej Izby Kontroli (NIK) - Delegatury w Krakowie nr ewidencyjny 172/2006/P06135/LKR o wynikach kontroli – Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i jego wpływ na aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz skutki podatkowe tych czynności.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu