BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Saltarius Sławomir
Title
Rozporządzenie ruchomością zajętą w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Disposal of Chattels Seized in Administrative Enforcement Proceedings
Source
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 4, s. 69-74, streszcz., summ.
Keyword
Prawo administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, Dług publiczny
Administrative law, Code of Administrative Procedure (CAP), Public debt
Abstract
Dynamicznie rozwijające się stosunki społeczno-gospodarcze pociągnęły za sobą znaczny wzrost zaległości z tytułu należności publicznoprawnych przypadających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa. W coraz szerszym zakresie podejmowane są przez organy egzekucyjne działania zmierzające do zaspokojenia tych zaległości, przy zastosowaniu innych środków niż egzekucja z pieniędzy. Odnośnie do majątku rzeczowego dłużnika środkami takimi mogą być egzekucja z ruchomości oraz egzekucja z nieruchomości. Warto zauważyć, że w sytuacji, w której organem egzekucyjnym jest właściwy organ gminy, środkiem egzekucyjnym kierowanym do majątku rzeczowego dłużnika może być wyłącznie egzekucja z ruchomości. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na niezmiernie istotne pytanie, czy rozporządzenie przez dłużnika ruchomością, z której prowadzona jest egzekucja administracyjna, może być uznane za prawnie skuteczne? Autor wykorzystuje przy tym obowiązujące rozwiązania normatywne oraz poglądy doktryny. (abstrakt oryginalny)

Rapidly developing social and economic relations have drawn with them a significant increase in arrears in public law receivables to the favour of territorial self-government units and the State Treasury. Actions are increasingly being taken by the enforcement authorities to settle these arrears using enforcement measures other than monetary enforcement. Such measures, with respect to a debtor's tangible property, could be enforcement from chattels and enforcement from real property. The article tries to clarify the doubts as to whether the disposal by a debtor of chattels, with respect to which administrative enforcement is being conducted, can be considered legally effective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. O. Górniok, w: Kodeks karny, Komentarz, t. III, Gdańsk 2001, s. 264.
  2. R. Hauser, Z. Leoński, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 318; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2006, s. 206.
  3. T. Jędrzejewski, E Rączka, Zobowiązany w egzekucji administracyjnej, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej. Warszawa 2004, s. 166, za K. Jandy-Jenrośka, System administracyjnego postępowania wykonawczego, w: T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978, s. 278.
  4. Z. Kmiecik, D. Steć, Egzekucja administracyjna z ruchomości, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.). System egzekucji..., s. 414.
  5. J. Majewski, w: K. Buchała, A. Zoil, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. III, Kraków 1999, s. 386.
  6. L. Morawski, Zasady wykładni prawa. Toruń 2006, s. 129-130.
  7. E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 319-320.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu