BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bocianowski Piotr
Title
Dyskryminacja pracowników ze względu na wiek w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
The Age Discrimination of Employees According to the Most Recent Judgments of the Court of Justice of the European Communities
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 9, s. 8-17
Keyword
Dyskryminacja w zatrudnieniu, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo WE, Dyrektywy WE, Ageizm
Employment discrimination, Judgments of the European Court of Justice, European Community law, EC directives, Ageism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W najnowszej linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) zaprezentowano odmienne od dotychczasowego podejście do problematyki dyskryminacji ze względu na wiek. Autor analizuje najważniejsze orzeczenia ETS ilustrujące zmianę w linii orzeczniczej, tj. C-144/04, Mangold v. Helm; C-411/05, Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA; C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform. W ocenie autora nowy kierunek orzecznictwa ETS stanowi racjonalne i uzasadnione podejście do omawianego zagadnienia. Na aprobatę zasługuje zaakcentowanie prawa państw członkowskich do kształtowania polityki społecznej. Istotne jest uznanie, że zmienne warunki społeczne i gospodarcze na rynku pracy mogą stanowić przyczyny uzasadniające odmienne traktowanie ze względu na wiek, a także dostrzeżenie szczególnego charakteru dyskryminacji ze względu na wiek w stosunku do innych form dyskryminacji. Analiza orzecznictwa jest przedstawiona na tle regulacji państw członkowskich Unii Europejskiej implementujących zapisy dyrektywy Rady 2000/78 ustanawiającej ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. (abstrakt oryginalny)

In the most recent judgments of the Court of Justice of the European Communities different approach to age discrimination was presented. The article includes the review of the most essential judgments of the ECJ which illustrate the above-mentioned change in the approach i.e. C-144/04, Mangold v. Helm; C-411/05, Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA ; C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform. According to the author of the article, a new direction presented by the ECJ constitutes rational and justified attitude to the problem. It should be welcomed that the right of the Member States of European Union to create their own social policy was noticed. However, the most significant was the recognition that variable economic and social conditions within labour market justify different treatment on the basis of age. It was also noticed that age discrimination alters from other forms of discrimination. The analysis of judgments included in the article was supplemented by the presentation of the Member States` regulations which implements the provisions of the Council Directive 2000/78 establishing a general framework for an equal treatment in employment and occupation. The article contains also various comments presented by European employment law doctrine regarding judgments commented in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Barcz, A. Michoński, Polska w Unii Europejskiej. Wybór dokumentów. Traktat Akcesyjny. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Prawo polskie - dokumenty, Warszawa 2003, s. 378.
 2. F. Becker, A. Campbell, The direct effect of European Directives: Towards the Final Act?, "Columbia Journal of European Law" 2007, s. 401-426.
 3. M. Connolly, The ECJ signals a light touch towards age discrimination and compulsory retirement, " Employment Law Bulletin" 2007, 81, s. 2.
 4. P. Craig, G. de Burca, EU Law, Text, Cases and Materials, 4"' Edition, Oxford 2007, s. 410-411.
 5. EG. Jacobs, Human rights In the European Union: the role of the Court of Justice, "European Law Review" 2001, 26, s. 331-341.
 6. L. Jaeckel, The duty to protect fundamental! rights In the European Community, "European Law Review" 2003, 28, s. 508-527.
 7. D. Schiek, The ECJ decision In Mangold: a further twist on effects of Directives and constitutional relevance of community equality legislation, "Industrial Law Journal" 2006, 35(3), s. 329-341.
 8. S. Taylor, A. Emir, Employment Law. Introduction, Oxford 2006, s. 227-229.
 9. http://www.agepositive.gov.uk/rcsource/publications.asp
 10. ec.europa.eu/employment_social/publications/2005
 11. http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/ECJ-challenge-retirementagejustification.asp, wejścia na stronę dokonano 30 marca 2009 r.
 12. http://www.bailii.org
 13. http://www. berr.gov. uk/files/fi-Ie27I36.pdf; wejście na stronę dokonano 1 kwietnia 2009 r.
 14. www.cipd.co.uk
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu