BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nosalski Zbigniew, Rychlik Bogumił, Sadowski Tadeusz
Title
Efektywność przestawiania uprawy roślin z metody konwencjonalnej na system rolnictwa ekologicznego
Efficiency of Changeof Plants Cultivation From Conventional to Ecological Agriculture System
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 67-79, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rolnictwo, Efektywność rolnictwa, Rolnictwo ekologiczne, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, Efficiency in agriculture, Ecological agriculture, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest określenie efektywności produkcji roślinnej w okresie przestawiania na system rolnictwa ekologicznego w porównaniu do produkcji realizowanej metodami konwencjonalnymi. Przeprowadzono doświadczenie polowe, na podstawie którego ustalono charakterystykę zmian w produkcyjności poszczególnych roślin i całych płodozmianów w okresie przestawiania systemu uprawy roślin z konwencjonalnego na ekologiczny. Przeprowadzono rachunek kosztów, obliczono zyski oraz wskaźniki opłacalności. Uzyskane wyniki pozwoliły ustalić ekonomiczne konsekwencje związane z przestawianiem uprawy roślin z metody konwencjonalnej na system rolnictwa ekologicznego. Przestawianie produkcji konwencjonalnej na system ekologiczny nie powoduje drastycznych zmian efektywności ekonomicznej produkcji. Zyski (bez uwzględnienia dopłat do produkcji) w dwuletnim okresie przestawiania zostały ograniczone średnio o około 25,0%. Wykorzystywanie systemu dopłat bezpośrednich i dopłat związanych z przestawianiem gospodarstw na system ekologiczny pozwala na zniwelowanie tych negatywnych skutków finansowych.(abstrakt oryginalny)

Determination of efficiency of plant production in period of removing on system of ecological agriculture in comparison for production with use of conventional methods was the aim of the paper. Field experience has been carried. Characteristic of change in productivity plants in period of removing system of cultivation of plants from conventional on ecological has been established. Manufacturing costs, profits, ratios of profitability have were calculated. The results have allowed to establish economic consequences related with removing cultivation of plants from conventional method on system of ecological agriculture. Change of conventional production to ecological system does not cause severe changes of efficiency of economic production. Increments have been limited (without taking into consideration surcharge for production) in period of two years of removing about 25,0%. Application of system of direct surcharge and surcharge to change on ecological system, eliminate negative financials result.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Delate К., Chase С, Duffy M., Turnbull R. 2006. Transitioning into organic grain production: an economic perspective. Crop Management (October).
 2. Delate KL, Duffy M, Chase C, Holste A., Friedrich H., Wantate N. 2003. An economic comparison of organic and conventional grain crops in a long term agroecological research (LTAR) site in Iowa. American Journal of Alternative Agriculture 18(2).
 3. Europejski Plan Działania dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa. 2004. Rada Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 4. Harasim A. 2002. Kompleksowa ocean płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych. IUNG, Puławy.
 5. Huxham S.K., Wilson P., Sparkes D.L. 2004. Economie analysis of conversion strategies for stockless organic production. Biological Agriculture and Horticulture 22(3).
 6. Kisiel R., Kaliszewicz D. 1996. Kalkulacja kosztów jednostkowych wybranych produktów rolniczych. ARR, Olsztyn.
 7. Krasowicz S. 1998. Wpływ uprawy roślin według różnych systemów na wyniki ekonomiczne gospodarstw w Polsce północno-wschodniej. Rocz. AR Pozn. CCCVII, Roi.52, s. 145-153.
 8. Muzalewski A. 1998. Koszty eksploatacji maszyn. IBMER, Warszawa.
 9. Nachtman G., Żekało M. 2006. Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych w 2004 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2.
 10. Plan działań dla żywności ekologicznej i rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013. 2007, MRiRW, Warszawa.
 11. Rolnictwo ekologiczne w Polsce. 2005. GIJHAR-S, Warszawa.
 12. Sadowski T., Rychcik В., Kurowski T. Nasalski Z., Adamiak J., Kosecki A., Brzoska H. 2006. Przestawianie uprawy roślin z metody konwencjonalnej na ekologiczną. Sprawozdanie końcowe z badań (KBN 3 P06R 010 24).
 13. Skarżyńska A., Sadowska J. 1998. Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1997 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4-5.
 14. Ustawa o rolnictwie ekologicznym. 2004. Dziennik Ustaw nr 93 poz. 898.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu