BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banasiewicz Kazimierz
Title
Ponadlokalne i ponadregionalne przejawy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
Over-Local and Over-Regional Signs of Corporate Social Responsibility
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 17-27, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo, Ochrona środowiska, Kodeks dobrych praktyk
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises, Environmental protection, Code of Good Practice
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie dwóch wymiarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opierając się na studium przypadku, starano się zweryfikować tezę o dwuwymiarowej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. W pierwszym wymiarze, odpowiedzialność ta koncentruje się na problemach lokalnych, przede wszystkim na ochronie środowiska. W drugim wymiarze jest ukierunkowana na problemy globalne, zwłaszcza o charakterze etycznym (kodeks dobrych praktyk). W obu przypadkach istnieje, w takim samym zakresie, społeczna odpowiedzialność związana z zatrudnieniem (wymiar socjalny).

The goal of this paper is to present two dimensions of the social responsibility of a corporation (enterprise). The division of enterprises into over-local and over-regional used in the paper is connected with the territorial division approved after Poland's accession to the EU. Basing upon case study, the author tried to verify the thesis of two-dimensional social responsibility of an enterprise. In the first dimension this responsibility is focused on local problems of stakeholders, mainly in ecological environment. In the second dimension it is oriented towards the area of more global issues, especially of ethical character. In both dimensions exists the same range of social responsibility connected with employees (social dimension). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Brondzel-Skowera K., Przestanki i korzyści wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji" 2007 nr 1.
 2. Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
 3. Cable V., The World's New Fissures: Identities in Crisis, Demos, London 1996.
 4. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok В., Szulczewski G., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, [w]: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, СЕВ IFiS PAN & Wpisz oraz BSK ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 5. Kwiecień Ł., wypowiedź w: "Przegląd Corporate Governance. Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów" 2006 nr 4 (8).
 6. Spotka musi mieć szacunek dla rynku. Rozmowa z Ludwikiem Sobolewskim, Prezesem Zarządu GPW w Warszawie, "Przegląd Corporate Governance. Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów" 2006 nr 4 (8).
 7. Świerczyńska R., Czy polskie MSP są gotowe na wdrażanie odpowiedzialnych działań?, [w:] Raport: Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2007.
 8. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 97.9.43.
 9. Źródła internetowe
 10. Dobre praktyki spółek giełdowych notowanych na GPW, http://www.gpw.com.pl/gpw.asp ?cel=spolkigieldowe&k=6&i=/corporate/nowe.
 11. http://www.gazetawyborcza.pl/l,78490,3945840.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu