BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuraszko Iwona
Title
Model komunikacji dwukierunkowej symetrycznej w kontekście teorii interesariuszy
Two-Way Symmetrical Communication Model and Stakeholder Theory
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 5, s. 40-47, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keyword
Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Formy komunikowania, Public relations
Communication company-environment, Forms of communication, Public relations
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest analizą skuteczności modeli komunikacji. Wskazuje, że odpowiednia komunikacja korporacyjna jest instrumentem budowania długoterminowej wartości dla firmy i jej interesariuszy, stanowi element "społecznego handlu" i tworzy przestrzeń dla przepływu aktywów społecznych i technologicznych. Odpowiedni model komunikacyjny umożliwia firmie budowanie dobrych relacji z kluczowymi partnerami. Istnienie tej przestrzeni jest określona przez dwukierunkowy symetryczny model komunikacji korporacyjnej, które dostosowuje firmę do otaczającego go środowiska firmy. Model ten skupia się na szukaniu rozwiązań, które są korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron i umożliwia wzajemne zrozumienie i akceptację. Dzieje się tak, ponieważ firma istnieje w sieci połączeń z różnymi partnerami, dlatego budowanie dobrych relacji stało się ważnym czynnikiem efektywności przedsiębiorstw.

The communication with stakeholders is a significant factor of building business competitiveness. This article is an analysis of the effectiveness of the communication models. It points out that the social dialogue is an instrument of building the long-term value for a company and its stakeholders. The communication is an element of "social trade" and as such creates the space for the flow of basic social and technological assets. Furthermore the communication enables a company to build good relationships with its key stakeholders. The existence of this space is determined by the two-way corporate communication that adapts rather than controls the environment a company resides in. This communication model focuses on looking for solutions that are profitable for every party involved and enables mutual understanding, acceptance and trust. A company exists in a net of connections with various stakeholders, therefore building relationships, trust and reputation has become important factor of business effectiveness. Public relations is about trying to balance corporate and stakeholders goals. Taking into account mixed motivations of managers, the purpose of corporate public relations will be always supporting company's goals but with the awareness of stakeholders interests. The author estimates the situation: a company wins if it takes into account the needs and the specification of its environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Chia J., PR: Theory and Practice. Understanding the PR Profession, prezentacja na seminarium, University of South Australia, 2006.
 3. Cornelissen J., Corporate Communication. Theory and Practice, Sage Publications, London 2006.
 4. Cutlip S.M., Broom G.M., Effective Public Relations, Prentice Hall, Upper Saddle River 2000.
 5. Dodd E.M., For whom are corporate managers trustees?, "Harvard Law Review" 1932 nr 45.
 6. Donaldson T., Preston L., The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995 vol. 20 nr 1.
 7. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 8. Freeman R.E., Stakeholder Theory and Corporate Responsibility. Some Practical Questions, prezentacja dla EABIS, Gent 2004.
 9. Grunig J., Hunt T., Managing Public Relations, Thomson, Wadsworth 1984.
 10. Grunig J., Grunig L., Dozier D., Excellent Public Relations and Effective Organizations. A Study of Communication Management in Three Countries, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey 2002.
 11. Leadingham J.A., Explicating relationship management as a general theory of public relations, "Journal of Public Relations Research" 2003 nr 15.
 12. Pieczka M., Paradigms, system theory and public relations, [w:] Critical Perspectives in Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates, London 1996.
 13. Waddock S. Andriof J., Unfolding stakeholder engagement, [w:] Unfolding Stakeholder Thinking. Theory, Responsibility and Engagement, red. J. Andriof, S. Waddock, B. Husted, S. Rahman, Greenleaf Publishing, Sheffield 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu