BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sędkowski Tomasz
Title
Ocena wyników polskich funduszy inwestycyjnych przy wykorzystaniu miar efektywności zarządzania portfelami papierów wartościowych
Evaluation of Investment Funds Results Using Effectiveness Measures of Management of Securities Portfolio
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 9-29
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Portfel papierów wartościowych, Efektywność inwestycji, Badanie efektywności inwestycji, Wskaźniki efektywności
Investment funds, Portfolio securities, Efficiency of investment, Research efficiency of investment, Effectiveness ratios
Abstract
W części pierwszej artykułu zaprezentowano proste i złożone mierniki stosowane do oceny efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych. W części drugiej przy wykorzystaniu tych mierników dokonano oceny wyników polskich funduszy inwestycyjnych działających w okresie od 1 lipca 2000 roku do 30 czerwca 2003 roku, w rozbiciu na poszczególne typy funduszy: obligacji, rynku pieniężnego, hybrydowe i akcyjne.

In the first part presented simple and advanced measures applied in evaluation of management effectiveness of investment funds portfolio. In the second part estimated results of Polish investment funds acting from the 1st of July 2000 to 30th of June 2003. Presented results divided into following types of funds: bonds, capital market, hybrid and shares.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bodie Z., Kane A., Marcus A., Investments, Boston 1993, s. 804.
  2. Francis J., Investments. Analysis and Management, New York 1991, s. 654.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, Warszawa 1994, s.144.
  4. Mayo H., Investments. An Introduction, New York 1997, s. 845.
  5. Nowakowski J., Niedziółka P., Mieloszyk J., Portfel inwestycyjny banku. Konkurencja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Warszawa 2002, s. 185.
  6. Riepe M., Zils J., Are Enhenced Index Mutual Funds Worthy of Their Name?, Ibbotson Associates, grudzień 1997; http://www.Ibbotson.com, luty 2003.
  7. Stehle R., Grewe O., The Long-Run Performance of German Stock Mutual Funds, Humboldt-Universitaet zu Berlin, Draft: 15 maja, 2001.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu