BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koleśnik Jan
Title
Stan prac nad Nową Bazylejską Umową Kapitałową - wyzwania dla polskiego sektora bankowego
Researches on New Basel Capital Accord - Challenges for Polish Banking Sector
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 40-54
Keyword
Sektor bankowy, Nadzór bankowy
Banking sector, Bank supervision
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Artykuł przedstawia dyskusję i zmiany w projekcie Nowej Umowy Kapitałowej z uwzględnieniem Trzeciego Dokumentu Konsultacyjnego oraz wyników Trzeciego Badania Ilościowego. Zawiera także ocenę proponowanego projektu. Artykuł ma na celu zdefiniowanie najważniejszych problemów i wyzwań stojących przed polskimi bankami oraz nadzorem bankowym, jakie mogą pojawić się w związku z wdrożeniem postanowień Nowej Umowy Kapitałowej. Autor widzi konieczność złagodzenia niektórych sformułowań w ostatecznym tekście Umowy, a także potrzebę intensyfikacji prac podejmowanych przez nadzór i banki, zmierzających do dostosowania ich struktur i działań do nowych wymogów.

The article presented changes in draft of the New Capital Accord with taking into consideration Third Consultatory Document and results of Third Quantitative Research. The paper contains evaluation of this project. The goal of this article is to define the most important issues and challenges for Polish banks and banks supervision. The author pointed out on necessity of mitigate several expressions in Accord.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Jackson P., Basel II developments, Financial Stability Review, Basel 2002, s. 103.
 2. Koleśnik J., Docelowy kształt Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej, "Bank", 07-08/2002, s. 51-52.
 3. Quantitative Impact Study 3 - Overview of Global Results, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2003, s. 3.
 4. Reinard D., Operational Risk - Developments since the Second Consultative Package (CP2) and QIS 3 Spreadsheets, Commission de Surveillance du secteur financier, Luxembourg 2002.
 5. Results of Quantitative Impact Study 2.5, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2002, s. 3.
 6. Results of the Second Quantitative Impact Study, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2001, s. 2.
 7. The Quantitative Impact Study for Operational Risk: Overview of Individual Loss Data and Lessons Learned, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2002.
 8. Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2001.
 9. Zawadzki P., Trzecie Badanie Ilościowe (QIS 3) w Polsce, Instytut Zarządzania Ryzykiem WSUiB, Warszawa 2003, s. 2.
 10. Zombirt J., QIS 3 - w oczekiwaniu na końcową wersję NUK, "Bank" 11/2002, s. 24.
 11. Zombirt J., Sekurytyzacja w Bazylei - nadal dużo niewiadomych, "Bank" 12/2002 - 1/2003, s. 34-38.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu