BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waldziński Dariusz, Chodkowska Eliza
Title
Gospodarka lokalna w zmieniającym się otoczeniu
Local Economy in Changing Surroundings.
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 551, s. 355-363, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarka lokalna, Procesy gospodarcze, Gospodarka terytorialna, Przemiany instytucjonalne
Local economy, Economic process, Territorial economy, Institutional transformation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę zmiennych w czasie czynników oddziaływujących na kształt i jakość gospodarki lokalnej. Celem niniejszego artykułu jest ogólna charakterystyka wielowymiarowych zmian zachodzących w otoczeniu gospodarki lokalnej oraz ich wpływu na jej funkcjonowanie. Treść artykułu można podzielić na dwie części. W części pierwszej zdefiniowano pojęcie "gospodarka lokalna" w ujęciu podmiotowym, czynnościowym, zasobowym, atrybutowym oraz ujęciu eklektycznym. Część druga natomiast, to analiza czynników o wymiarze instytucjonalnym oraz o wymiarze przemian globalnych, determinujących funkcjonowanie gospodarki lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich pozytywnego i negatywnego wpływu. Wśród rozpatrywanych zagadnień znalazły się m.in.: internacjonalizacja, transnacjonalizacja, globalizacja, korporacje transnarodowe. (streszcz. oryg.)

This article pick up the problem of factors variable in time which influence on form and quality of the local economy. The aim of this article is general characterization multidimensional changes which are becoming in the surroundings of local economy and their influence on its function. This article consists of two parts. In the first one explaining what "local economy" means in formulation subjective, functional, reserve, attributive and eclectic. The second part is an analysis of elements in expression of an institute and global transformation, formative function of local economy with special regard their positive and negative influence. Among problems under investigation there are for example internationalization, transnationalization, globalization, transnational associations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji ustrojowej), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
  2. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, Wyd. PIW, Warszawa 2000.
  3. Dylus A., Globalny rynek i jego granice, Wyd. Centrum im. Adama Smitha i Instytut Politologii UKSW w Warszawie, Warszawa 2001.
  4. Liberska B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej [W:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. B. Liberska (red.) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  5. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań 1997.
  6. Patrzałek L., Samorząd terytorialny a rozwój ekonomiczny, [W:] Lokalne inicjatywy w sferze rozwoju gospodarczego. L. Patrzałek (red.), Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994.
  7. Pretty J., O rozwoju gospodarki lokalnej, Wyd. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
  8. Waldziński D., Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
  9. Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, [W:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nr 734. Wrocław 1996.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu