BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiak-Poniatowski Jędrzej
Title
Mobilne e-społeczności : technologie i zastosowania
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 551, s. 365-372
Keyword
Technologia komunikowania, Technologie mobilne, Telefonia komórkowa, Technologie teleinformatyczne, Społeczeństwo informacyjne
Communication technology, Mobile technologies, Mobile phone, Information and communication technologies, Information society
Note
streszcz.
Abstract
Rozwój technologii komunikacyjnych, a w szczególności telefonii mobilnej, wyniósł sposoby porozumiewania się na nowe płaszczyzny. Sformułowanie "globalna komunikacja" zyskała nowe znaczenie. Jest ona możliwa w zasadzie w każdym miejscu i czasie, a wszystko to, co stanowiło do tej pory barierę, jest sukcesywnie niwelowane. Poniższy tekst przedstawia zarys zagadnień związanych z e-społecznościami, ze szczególnym wyróżnieniem ich mobilnej formy: sposoby ich formowania się i rozwoju. Przeprowadzona będzie szczegółowa klasyfikacja w różnych płaszczyznach, z podstawowym rozróżnieniem na biznesowe oraz niebiznesowe. Zostaną poddane szczegółowej analizie technologie teleinformatyczne umożliwiające funkcjonowanie, rozwój i powstawanie nowych mobilnych e-społeczności. Zostaną tu opisane możliwości komunikacyjne poszczególnych rozwiązań, pola ich zastosowań oraz perspektywy rozwoju. Zagadnienia te są szczególnie istotne, ponieważ stanowią podstawę rozwoju i egzystencji opisywanych grup społecznych, a także wyznaczają im nowe kierunki. W ostatniej części zostaną zaprezentowane przykładowe mobilne społeczności elektroniczne, zgodnie z przedstawioną wcześniej klasyfikacją. Opis ten będzie zawierał oprócz zasad i celów funkcjonowania, formy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. (streszcz. oryg.)

Development of communication technologies, particularly of mobile telecommunications, brought the entirely new ways of communication. The expression "global communication" gained the new meaning. This communication is possible in every place and time, and everything what constituted the barrier so far is successively being eliminated. The following text is presenting the outline of issues associated with e-communities, with special attention put on their mobile form: ways of creation and development. The detailed analysis is conducted on different levels, with basic distinguishing of business and non-business levels. Telecommunication technologies enabling the functioning, development and existence of new mobile e-communities are subjected to the detailed analysis. Communicational abilities of individual solutions, fields of their applications and prospects of their development are also described. These issues are particularly important since they constitute the base for development and existence of described social groups, and also provide them with new directions. Exemplary mobile electronic communities are presented in the last part, according to the classification described earlier. This description contains forms of internal and external communications, as well as principles and aims of their functioning. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Alcatel Polska S.A., "Nowe technologie Alcatela", www.alcatel.pl, 2004.
  2. Plus GSM. "Technologie. UMTS", www.plusgsm.pl, 2006.
  3. Microsoft. "Find a Windows Mobile powered Pocket PC", www.microsoft.com. 2006.
  4. mBank. "mRada 2005-2007". www.mbank.pl. 2006.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu