BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Major Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu
Comparing Selected Methods of Multi-Criterion Assessment of Design Quality
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 790, s. 121-139, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Jakość typu, Macierze, Zarządzanie jakością, Analiza taksonomiczna
Design quality, Matrix, Quality management, Taxonomic analysis
Note
summ.
Abstract
Celem badań była analiza porównawcza dwóch metod porządkowania obiektów. W pierwszej z nich (nazwijmy ją metodą opartą na syntetycznej addytywnej charakterystyce jakości), wykorzystuje się syntetyczną addytywną charakterystykę jakości postaci: $$q_{i} = \sum_{j=1}^k q_{ij}w_{j},$$ gdzie $q_{ij}$ unormowana charakterystyka produktu $A_{i}$ ze względu na zmianę diagnostyczną $X_{j}$, $w_{j}$ współczynnik wagowy przypisany zmiennej $X_{j}$ w ten sposób, że: $$\sum_{j=1}^k w_{j}=1.$$ Druga spośród analizowanych metod występuje pod nazwą MAPPAC, co stanowi skrót od Multicriterion Analysis of Preferences by Means of Pairwise Action and Criterion Comparisons. Metoda ta jest pochodną prac zapoczątkowanych przez B. Roya w latach 1966-82, dotyczących rankingów złożonych występujących pod nazwą Electre I-IV. Opisano różnice i podobieństwa między algorytmami stosowanymi w badanych metodach. Zaproponowano również nową, alternatywną metodę postępowania przy organizowaniu obiektów metodą MAPPAC.

The aim of this research was to comparatively analyse two selected methods of multicriterion analysis of design quality. The first of these (given the working title of "a method based on a synthetic additive characteristic of quality") makes use of a synthetic additive characteristic of quality in the form: $$q_{i} = \sum_{j=1}^k q_{ij}w_{j},$$ where $q_{ij}$ is the normalised characteristic of product $A_{i}$ due to diagnostic variable $X_{j}$, $w_{j}$, is a weighting coefficient attributed to variable $X_{j}$ such that $$\sum_{j=1}^k w_{j}=1.$$ The second of the analysed methods is known as MAPPAC, which stands for: Multicriterion Analysis of Preferences by Means of Pairwise Action and Criterion Comparisons. This method derives from work begun by B. Roy in 1966-82 concerning complex rankings called Electre I-IV. In the article, the author describes the differences and similarities between the algorithms used in the studied methods. He also proposes a new alternative method of proceeding when organising objects using the MAPPAC method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  2. Iwasiewicz A. [2003], Ocena jakości typu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 643.
  3. Nykowski I. [2001], O rankingach skończonego zbioru obiektów ocenianych wielokryterialnie, Rector’s Lectures No. 49, AE w Krakowie, Kraków.
  4. Saaty T.L. [1980], The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
  5. Saaty T.L. [1990], How to Make a Decision: The Analitic Hierarchy Process, „European Journal of Operational Research”, vol. 48.
  6. Saaty T.L. [1994], Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analitic Hierarchy Process, RWS Publications, Pitsburg, PA.
  7. Stefanów P. [2002], Metodyka wyznaczania współczynników wagowych w procesie oceny jakości typu, Badania statutowe, umowa nr 95/KS/4/2002/S, AE w Krakowie, Kraków.
  8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu