BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej
Assimilation of the Polish Diaspora in Brazil
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 791, s. 101-117, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Polonia, Imigracja, Mniejszości narodowe, Tożsamość narodowa, Diaspora
Polish community abroad, Immigration, Ethnic minority, National identity, Diaspora
Note
summ.
Country
Brazylia
Brazil
Abstract
Pierwsi polscy osadnicy przybyli do Brazylii w połowie XIX wieku, jednak główna fala imigracji miała miejsce pod koniec XIX wieku (tzw. gorączka brazylijska) oraz na początku XX wieku. Do 1939 roku przybyło do Brazylii około 150.000 osób. Proces asymilacji jest szczególnie ciekawym tematem - ze względu na szczególne cechy osadnictwa w Brazylii i strategię gospodarowania Polaków przebiegał ze znacznym opóźnieniem. Pomimo wielu publikacji na temat Polonii w Ameryce Łacińskiej, temat ten nie został w pełni wyczerpany. Celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie tej luki. Odwołano się do teorii asymilacji w celu wyjaśnienia, w jaki sposób ten proces przebiegał w przypadku społeczności polskiej w Brazylii. Następnie porównano rzeczywistą historię tej grupy, z teorią i spróbowano odpowiedzieć na pytanie: jaką tożsamość mają obecnie Brazylijczycy polskiego pochodzenia.

The first Polish settlers came to Brazil in the mid-19th century; however, the main waves of immigration took place at the end of the 19th century (“Brazilian fever”) and at the beginning of the 20th century. Although, numerically, it was a relatively small group - an estimated 150,000 persons had arrived in Brazil by 1939 - it constitutes interesting research material. The assimilation process is a particularly interesting topic - due to the specific features of settlement in Brazil, and the strategies adopted by Poles to manage in the new situation, assimilation was significantly delayed. Despite many publications about the Polish diaspora in Latin America, this subject has not been fully covered, as the issue of assimilation has generally featured as a side-issue to discussion of more pertinent problems. The aim of this article is to bridge that this gap. First, the author refers to the theory of assimilation in order to clarify how these processes occurred in the case of the Polish community in Brazil. He then compares the actual history of this group with the theory and attempts to answer the question: currently, what is the identity of Brazilians of Polish origin? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A presença polonesa na América Latina, red. A. Dembicz, K. Smolana, CESLA, Warszawa 1996.
 2. Alba R., Nee V., Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration, Harvard University Press, Cambridge 2003.
 3. Babiński G., Więź etniczna a procesy asymilacji. Przemiany organizacji etnicznych, PWN, Warszawa-Kraków 1986.
 4. Barth F., Ethnic Groups and Boundaries, www.luc.edu/depts/philosophy/tec/wren/barth.pdf, 15.03.2005.
 5. Brzozowski J., Dylematy tożsamości Polonii brazylijskiej [w:] Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy, red. J. Łaptos, WN WSP w Krakowie, Kraków 1996.
 6. Conzen K.N., Gerber D.A., Morawska E., Pozzetta G.E., Vecoli R.J., The Invention of Ethnicity: A Perspective from the USA, „Journal of American Ethnic History” 1992, vol. 12, nr 1, Fall.
 7. Górski G.A., Nauczanie języka i kultury polskiej w Brazylii, Kraków 1992 (maszynopis przechowywany w Bibliotece Instytutu Studiów Polonijnych i Etnicznych).
 8. Helman W., Działalność organizacji polonijnych w Ameryce Łacińskiej i ich współczesne przeobrażenia [w:] Polonia w Ameryce Łacińskiej, red. Z. Dobosiewicz, W. Rómmel, Lublin 1977.
 9. Helman W., Organizacje polonijne w Brazylii, Warszawa 1975.
 10. Krasicki M., Sytuacja Polonii brazylijskiej w dobie ustaw nacjonalistycznych prezydenta Getulio Vargasa [w:] Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 11. Kula M., Historia Brazylii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
 12. Kula M., Polonia brazylijska, PWN, Warszawa 1981.
 13. Kula M., Polska diaspora w Brazylii [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, WL, Kraków 2001.
 14. Miodunka W.T., „O Negro do Paraná é o Polaco”, czyli o przemianach tożsamości polskiej w Brazylii [w:] Emigracja, Polonia, Ameryka Łacińska. Procesy emigracji i osadnictwa Polaków w Ameryce Łacińskiej i ich odzwierciedlenie w świadomości społecznej, red. T. Paleczny, Warszawa 1996.
 15. Miodunka W.T., Tupi, Guarani, Português, Negro, Mestiço, Mulato, Italiano, Polaco, Brasileiro. Kształtowanie się tożsamości brazylijskiej na tle przemian tożsamości mieszkańców Brazylii, „Przegląd Polonijny” 2000, z. 3.
 16. Ossowski S., O Ojczyźnie i narodzie, PWN, Warszawa 1984.
 17. Paleczny T., Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym, Universitas, Kraków 2004.
 18. Pitoń J., Przemiany Polonii brazylijskiej na tle całego kontynentu południowoamerykańskiego [w:] Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, red. H. Kubiak, A. Pilch, Ossolineum, Wrocław 1976.
 19. Wachowicz R.C., As escolas da colonização polonesa no Brasil, Anais da Comunidade Brasileiro Polonesa 1970, vol. 2.
 20. Wachowicz R.C., Aspekty polityczne i ideologiczne polskiej imigracji do Brazylii (1869-1964) [w:] Obecność polska w Brazylii, Materiały z sympozjum Brazylia-Polska, Kurytyba 1988, wydane: Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu