BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowski Krzysztof
Title
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie zachodniopomorskim
Sustainable Development of Rural Areas in Westpomeranian Region
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 147-154, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa, Restrukturyzacja rolnictwa, Wzrost gospodarczy
Agriculture, Rural areas, Agriculture development, Agricultural restructuring, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
W artykule przedstawione zostały problemy restrukturyzacji rolnictwa w regionie zachodniopomorskim w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Proces ten wywołał wysokie ekologiczne, społeczne i ekonomiczne koszty. Celem badań jest określenie znaczenia kategorii wzrostu i rozwoju gospodarczego na tle procesów gospodarczych przebiegających w regionie na tle teoretycznych koncepcji zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

In the article there is presented a problem of the restructuring the agriculture in the moment of passing Poland to path of the market economy. That process has been paid with the huge, ecological, social and economic cost in region. The subject of this publication is also show meaningless class up growth and economical evolution including farming process declining in region province Zachodniopomorskiego and realization idea equable evolution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Malicki M., Dreszczyk E., Rolnictwo i obszary wiejskie regionu zachodniopomorskiego w świetle zasad zrównoważonego rozwoju., w: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 456/2007, Szczecin 2007.
  2. Michna W.: Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania wspólnej polityki rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2005.
  3. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., С Nardinelli С: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
  4. Kośmicki E., Współczesny rozwój ekonomii ekologicznej a założenia teoretyczne ekonomii Oskara Langego., W: Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red. naukowy G. Musiał, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamiek-kiego w Katowicach, Katowice, 2004.
  5. Lechwar M., Ład instytucjonalny podstawą zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe nr 38, Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Warszawa, 2006.
  6. Simons J.G. Ekologia zasobów naturalnych, Warszawa 1979, s.6L, Por. też P. Tobera: Świadomość ekologiczna i jej uwarunkowania "AURA" 1981, nr 7.
  7. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 1999, Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego". Projekt założeń i kierunków rozwoju regionalnego do roku 2015, Szczecin.
  8. Wiktorowski K., Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej - Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2004.
  9. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 2006, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Szczecin.
  10. ZARR S.A., 2005, Regionalna Strategia innowacyjności województwa zachodniopomorskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu