BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałuża Halina (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Ecological Awareness as a Condition of Introducing a Balanced Development on a Local Scale
Świadomość ekologiczna jako warunek wdrażania zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 34-41, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Edukacja ekologiczna, Gospodarstwa rolne, Badania naukowe
Agriculture, Sustainable agriculture, Ecology education, Arable farm, Scientific research
Note
streszcz.
Abstract
Działalność samorządu terytorialnego ukierunkowana jest na poprawę i ochronę środowiska naturalnego. Wiedza o środowisku przyrodniczym u znacznej części rolników była oparta na potocznych sądach i informacjach. Wielu rolników nie ma dostatecznej wiedzy o możliwych źródłach zanieczyszczenia środowiska pochodzących z produkcji rolniczej. Istnieje zatem potrzeba szeroko zakrojonych szkoleń z zakresu rolnictwa zrównoważonego. Rolnicy, pomimo nieznajomości definicji zrównoważonego rozwoju rolnictwa, stosują pewne elementy tej koncepcji w odniesieniu do produkcji zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej. W większości ankietowanych gospodarstw prowadzona jest wielokierunkowa produkcja, a więc zasada zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest przestrzegana. (oryg. streszcz.)

The activity of local government is oriented for the improvement and protection of the natural environment. The knowledge about the natural environment in the majority of farmers was based on common beliefs and information. Many farmers don't have the sufficient knowledge about possible agriculture-derived sources of environmental pollution. With this there is a need of large scale of training on balanced agriculture. Farmers, in spite of the ignorance of the balanced agriculture definition apply certain elements of this concept in the reference to both: animal and plant production. In the majority of households polled, a multi-directional production is being carried out, which means that the principle of the agricultural balanced development is being obeyed. (AT)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA", t. II, z. 1, Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
 2. Albańska E., Człowiek w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
 3. Baum R., Zmieniający się paradygmat rolnictwa i jego wpływ na rozwój terenów wiejskich, [w:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. L. Pałasz, Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
 4. Borys T., (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, za: M. Buchard-Dziubińska, Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju - kłopotliwy owoc decyzji politycznych, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. I, Teoria i Kształcenie, red. L. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 5. Brundtland G.H., Our Common Future. Raport of the World Commision on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford 1987.
 6. Burger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, (raport) IGPiM, Warszawa 2001.
 7. Fotyma M., Problematyka rolnictwa zrównoważonego, Biuletyn Informacyjny IUNG, nr 11, Puławy 2000.
 8. Fotyma M., Kuś J., Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego, "Pamiętnik Puławski", t. I, 120, Puławy 2000.
 9. Kiełczykowski D., Ekologia społeczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 10. Kuś J., Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślinnej, Materiały Szkoleniowe IUNG, Puławy, LODR, Końskowola 2005.
 11. Michna W., Jakość surowców rolnych i żywnościowych jako ważny składnik oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Pamiętnik Puławski", t. II, 120, Puławy 2000.
 12. Mirosławski W., Świadomość ekologiczna współczesnego społeczeństwa polskiego w świetle badań naukowych, [w:] Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy "Zielonych " w Polsce, red. W. Mirosławski, P. Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1999.
 13. Mizgalski A., Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w woj. poznańskim, "Przegląd Komunalny" nr 7, Poznań 1998.
 14. Nowikov W.N., Struktura świadomości ekologicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej nr 12, Białystok 1989.
 15. Piontek L., Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 1: Teoria i kształcenie, red. L. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 16. Smagacz J., Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym, "Pamiętnik Puławski", t. II, 120, Puławy 2000.
 17. Środowisko a rozwój Polski, Deklaracja ekorozwoju, Warszawa-Białystok 1999.
 18. Wolański N., Winiarska A., Wychowanie do środowiska w świetle ekologii człowieka, [w:] Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku. Stan - możliwości - programy, red. J. W. Czartoszewski "Verbinum", Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu