BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw
The role of employer image in the functioning of contemporary enterprises
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 11-24, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Badania ankietowe, Wizerunek przedsiębiorstwa, Pracodawcy
Questionnaire survey, Company image, Employers
Note
streszcz.,Zawiera rysunki: [1] Wzajemne zależności między wizerunkiem pracodawcy a jego osobowością, reputacją i tożsamością; [2] Luka wizerunkowa. Zawiera tabele: [1] Wartości wskaźników odzwierciedlających postrzeganie firmy przez pracowników oraz jego skutki przed i podczas kryzysu; [2] Wartości wskaźników odzwierciedlających relacje interpersonalne oceniane przez pracowników w przedsiębiorstwach przed i podczas kryzysu.
Abstract
W artykule została przedstawiona problematyka wizerunku przedsiębiorstwa w roli pracodawcy. Dokonano jego zdefiniowania oraz omówiono sposoby interpretacji przez różnych autorów, jak również wskazano na zróżnicowanie znaczenia takich pojęć, jak tożsamość, osobowość, reputacja i marka. Przedstawiono także klasyfikację cząstkowych wizerunków pracodawcy, podkreślając występowanie luki wizerunkowej spowodowanej odmiennym postrzeganiem pracodawcy przez różne podmioty. W dalszej części artykułu, w oparciu o wyniki pierwotnych badań empirycznych, omówiono postrzeganie przez polskich pracowników ich pracodawców przed kryzysem oraz w jego trakcie. Na zakończenie przedstawiono skutki dodatniego i ujemnego postrzegania pracodawców przez pracowników, zwracając uwagę na ich szeroki zakres obejmujący praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This article examines questions related to company image in the enterprise’s role as an employer. A definition is presented and discussions center on interpretations by various authors. Note is also taken of varied meanings assigned to such concepts as identity, personality, reputation, and brand. A classification of fragmentary employer images is also presented, where stress is placed on the occurrence of image gaps resulting from a different perception of the employer by various entities. Based on initial empirical research results, a further part of the article discusses the perception by Polish employees of their employers prior to the crisis and during its course. In conclusion, effects of a positive and negative impact of employee perception of the employer are presented, where attention is called to their broad range, which encompasses just about all areas of company operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambler T., Barrow S. (1996), The employer brand, "Journal of Brand Management", Vol. 4, pp. 185-206.
 2. Augustyniak S. (2009), Niepewność pracownika, [http://ceo.cxo.pl/news/342581/Niepewnosc.pracownika.html].
 3. Barabasz A. (2007), Wykorzystanie wskaźników dojrzałości ego w diagnozie osobowości organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr l, s. 9-18.
 4. Baruk A. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 5. Baruk A. (2007), The means of reducing the divergence between the subimages of a firm as an employer, "Economics & Competition Policy", Vol. 7, pp. 105-112.
 6. Bhatnagar J., Srivastava P. (2008), Strategy for staffing: Employer branding & person organization fit, "Indian Journal of Industrial Relations", Vol. 44, No. l, pp. 35-48.
 7. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 170.
 8. Kosicki K. (2003), Redukcja personelu. Uważaj jak zwalniasz, "Businessman Magazine", nr 8, s. 79.
 9. Lievens F., Hoye Van G., Anseel F. (2007), Organizational identity and employer image: towards a unifying framework, "British Journal of Management", Vol. 18, pp. 45-59.
 10. Strużyna J. (2007), Sukces organizacji na tle koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr l, s. 95-101.
 11. Ying Gao S. (2006), What drives ideal employer image?, [http://www.essays.se/essay/e4d74c49f9/].
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu