BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jończyk Joanna
Title
Rola działu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji - wyniki pilotażowych badań empirycznych
The role of the personnel department in shaping organization image: empirical pilot study results
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 89-97, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Badania pilotażowe, Wizerunek przedsiębiorstwa, Dział personalny
Pilot studies, Company image, Human resources department
Note
streszcz., Zawiera tabele: [1] Podstawowe zadania działów personalnych w obszarach funkcji personalnej; [2] Administracja personalna a wizerunek organizacji; [3] Planowanie zatrudnienia a wizerunek organizacji; [4] Dobór pracowników a wizerunek organizacji; [5] Motywowanie pracowników a wizerunek organizacji; [6] Oceny pracownicze a wizerunek organizacji; [7] Usługi doradcze wobec pracowników a wizerunek organizacji
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Celem niniejszej publikacji jest próba oceny wkładu służb personalnych w kształtowanie wizerunku organizacji. W pracy zaprezentowano wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w czerwcu 2009 r. wśród 55 pracowników reprezentujących trzy średniej wielkości przedsiębiorstwa działające na obszarze województwa podlaskiego. W opinii respondentów wkład działów personalnych w obsługę kadrową w badanych organizacjach jest ogólnie niski, co z kolei przekłada się na niezadawalający wizerunek tych organizacji. Istnieje zatem pilna potrzeba podjęcia przez działy personalne działań mających na celu podniesienie poziomu obsługi kadrowej, aż do osiągnięcia zadowolenia pracowników, co jednocześnie przyczyni się do poprawy wizerunków badanych organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate personnel services input aimed at molding the image of the organization.? The paper presents the results of a pilot study conducted in June of 2009 on fifty-five workers from three medium-size enterprises from the Podlasie Voivodeship [province]. The opinion of the respondents is that the personnel department's contribution in providing human resource management is generally low, which in its turn translates into an unsatisfactory image of the organization. Thus, there is an urgent need for personnel departments to take actions aimed at improving the level of human resource management so as to achieve employee satisfaction while simultaneously working to improve the image of the examined organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Warszawa.
 4. Black S. (2003), Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Budzyński W. (2008), Public relations strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 6. Corley K.G., Cochran P.L., Comstock T.G. (2001), Image and impact of public affairs management on internal stakeholders, "Journal of Public Affairs".
 7. Koźmiński A.K, Piotrowski W., red. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 8. Marciniak J. (2005), Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Melewar T.C.(2003), Determinants of the corporate identify construct: a review of the literature, "Journal of Marketing Communications", Routledge.
 10. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa.
 11. [www.gazetapraca.pl, 10.10.2009.]
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu