BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soroko Emilia
Title
Ocena sposobów autoprezentacji kandydata na podstawie listu motywacyjnego
An assessment of candidate auto-presentation methods based on the cover letter
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 103-119, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Dobór pracowników, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna
Employees' recruitment, Employee recruitment, Personnel selection
Note
streszcz.
Abstract
List motywacyjny, jako element pierwszego etapu rekrutacji, jest dla osoby aplikującej szansą wywarcia wrażenia na rekrutującym. Celem artykułu jest empiryczna eksploracja strategii autoprezentacyjnych, ilustracja środków, jakie stosuje autor listu motywacyjnego, a także zarysowanie sytuacji psychologicznej osoby aplikującej w kontekście procesu autoprezentacji. Artykuł przedstawia fragment systemu kategoryzowania strategii autoprezentacyjnych w listach motywacyjnych, który powstał w wyniku jakościowej indukcyjnej analizy treści oraz dedukcyjną aplikację tych kategorii na wybranym przykładzie listu motywacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The cover letter as an element of the first stage of recruitment is an opportunity for the applicant to make an impression on the recruiter. The objective of this article is empirical exploration of auto-presentation strategies, illustration of measures applied by the author of the cover letter, and a sketch of the psychological situation of the applicant in the context of the auto-presentation process. The article shows a fragment of the system for categorizing the auto-presentation methods of cover letters that emerged as a result of a quality inductive analysis of content as well as the deductive application of such categories on a selected cover letter example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altheide D.L. (1987), Ethnographic Content Analysis, "Qualitative Sociology", Vol. 10, No. l, pp. 65-67.
 2. Andrews M.C., Kacmar K.M. (2001), Impression Management by Association: Construction and Validation od a Scale, "Journal of Vocational Behaviour", Vol. 58, pp. 142-161.
 3. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Bright J.E.H., Hutton S. (2000), The Impact of Competency Statements on Resume for Short-listing Decisions, "International Journal of Selection and Assessment", Vol. 8, No. 2, pp. 41-51.
 5. Gilsdorf J.W. (1986), Executives' and Academic's Perception on the Need for Instruction in Written Persuasion, "The Journal of Business Communication", Vol. 23, No. 4, pp. 55-68.
 6. Judge H.A., Higgins C.A., Cable D.M. (2000), The employment interview. A review of recent research and recommendation of future research, "Human Resource Management Review", Vol. 10, No. 4, pp. 383-406.
 7. Knouse S.B. (1994). Impression of the resume: the effects of applicant education, experience, and impression management, "Journal of Business and Psychology", Vol. 9, No. l, pp. 33-45.
 8. Knouse S.B., Giacalone R.A., Rosenfeld P. (2000), Autoprezentacja w życiorysach i listach motywacyjnych, [w:] Witkowski T. (red.), Nowoczesne metody doboru personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 9. Leary M. (1999), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk.
 10. Lee S-J., Quigley B.M., Nesler M.C., Corbett A.B., Tedeshi J.T. (1999), Development of a Self-presentation tactics scale, "Personality and Individual Differences", Vol. 26, pp. 701-722.
 11. Mayring P. (2000), Qualitative Content Analysis, Forum: Qualitative Social Research, on-line Journal, 1(2), dostępne: [http://qualitative-research.net/fqs/fqs-e/2-00inhalt-e.tm] (15.12.2003).
 12. McFarland L.A., Ryan A.M., Kriska S.D. (2003), Impression Management Use and Effectiveness Across Assessment Methods, "Journal of Management", Vol. 29, No. 5, pp. 641-661.
 13. Nosal C.S. (1992), Diagnoza typów umysłu, PWN, Warszawa.
 14. Paluchowski W.J. (2000), Metodologiczne problemy analizy treści a wykorzystywanie komputerów w badaniach jakościowych [w:] Straś-Romanowska M. (red.), Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 15. Paluchowski W.J. (2001), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 16. Rafaeli A., Harness A. (2000), Validating Your Merit in Letters of Application for Employment, "Journal of Mundane Behavior".
 17. Rafaeli A., Harness A. (2002), Validation of Self-Presentation: Theory and Findings from Letters of Application for Employment, "Advances in Qualitative Organization Research", Vol. 4, pp. 1-37.
 18. Schlenker B.R., Pontari B.A. (2004), Strategiczna kontrola informacji: kierowanie wrażeniem i autoprezentacja w życiu codziennym [w:] Tesser A., Felson R.B., Suls J.M. (red.), Ja i tożsamość, GWP, Gdańsk.
 19. Szmajke A. (1999), Autoprezentacja: maski, pozy, miny, Ursa Consulting, Olsztyn.
 20. Tice D., Faber M.J. (2005), Rola procesów poznawczych i motywacyjnych w autoprezentacji [w:] Forgas J.P., Kipling D.W., Wheeler L. (red.), Umysł społeczny, GWP, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu