BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciak Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kucharska Wioleta (Urząd Miejski w Gniewkowie)
Title
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wybrane nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych
Responsibility for Departure from Public Finance Discipline - Selected Examples of Incorrectness in the Scope of Public Funds Management in Units of Public Finance Sector
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 347-369, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Dyscyplina finansów publicznych, Finanse publiczne, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Public finance discipline, Public finance, Breaches of public finance discipline
Note
summ.
Abstract
Dyscyplina finansów publicznych oznacza obowiązek przestrzegania zasad gospodarki finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych oraz innych aktach prawnych regulujących zasady gospodarowania środkami publicznymi. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie musi wiązać się z powstaniem szkody w majątku. Jest nim samo naruszenie reguł funkcjonowania sektora publicznego. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością personalną i w szczególności ponoszą ją np. na szczeblu zdecentralizowanym kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy tych jednostek oraz osoby dysponujące środkami publicznymi. Za nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych osoby uznane za winne ponoszą kary. Karami tymi mogą być: upomnienie, nagana, kara pieniężna czy zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. (oryginalne streszczenie)

The public finance discipline involves an obligation to observe the rules of financial economy specified in the Law on Public Finances and in other legal documents that regulate the rules of public funds management. The departure from public finance discipline does not need to be connected with a financial damage. The very breach of rules of public sector functioning is such a damage. Responsibility for departure from public finance discipline is a personal liability and it is particularly born, e.g. on the decentralized level managers of local government units, by employees of such units and people disposing public funds. The departure from public funds results in people found guilty receiving a punishment. Such punishments can be an admonition, reprimand, penalty payment, or prohibition on being in charge for disposing public funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Augustyniak-Górna T., Dotacje do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W: Niemiec W., Cybulski B. (red.), Samorządowy poradnik budżetowy. Warszawa: Wydaw. MUNICIPIUM, 2005.
 2. Drążkiewicz M., Dyscyplina finansów publicznych. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2007, nr 2.
 3. Kowlaczyk E., Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej. Gdańsk: ODDK, 2007. ISBN 798-83-7426-428-0.
 4. Lipiec-Warzecha L., Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Finanse Komunalne 2007, nr 9.
 5. Lipiec-Warzecha L., Przepis na dotację. Biuletyn Finanse Publiczne 2008, nr 5.
 6. Machiewicz, M. [i in.], Budżet i finanse. Warszawa: MUNICIPIUM, 2006. ISBN 83-60096-22-8.
 7. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. ISBN 978-83-7334-748-9.
 8. Naumiuk T., Inwentaryzacja w praktyce. Warszawa: Wydaw. INFOR, 2003. ISBN 83-89385-35-X.
 9. Robaczyński T., Gryska P., Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2006. ISBN 83-7387-989-7.
 10. Twarowski A., Kiedy możesz uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Rachunkowość budżetowa 2007, nr 20.
 11. Walczak R, Nadzór i kontrola. Finanse Komunalne 2006, nr 9.
 12. Winiarz M., Odpowiedzialność za udzielenie zamówień publicznych w pod-sektorze samorządowym. Finanse Komunalne 2007, nr 9.
 13. AKTY PRAWNE
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dz. U. Nr 14, poz. 114.
 16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. 2004, Nr 19, poz 177.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu