BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przygodzka Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Rola państwa w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
State's Role in Stimulating Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 27-33, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Polityka rolna, Rozwój rolnictwa, Rolnictwo zrównoważone, Interwencjonizm w rolnictwie
Agricultural policy, Rural development, Sustainable agriculture, Interventionism in agriculture
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono rolę państwa w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zanalizowano teoretyczny przesłanki aktywności państwa we wspieraniu rolnictwa. Omówiono cele i zakres polityki rolnej Unii Europejskiej i jej wpływ na zrównoważony rozwój rolnictwa.

The purpose of the article is to present the role of the state in supporting sustainable development of agriculture and rural areas. The state's activity in this field is forced by the occurrence of external effects generated by business activities conducted in rural areas (especially agriculture). An example of the most advanced policy of supporting balanced development of agriculture and rural areas is the policy (currently more rural than agricultural) of the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kleer J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
  2. Our Common Future, World Commission of Environment and Development, Oxford University Press, Oxford 1987.
  3. Paszkowski S., Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD), "Wieś i Rolnictwo" 2001 nr 1.
  4. Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, "Fact Sheet", Komisja Europejska, 2006.
  5. Pretty J.N. i in., An assessment of the total external costs o/UK agriculture, "Agricultural Systems", 2000 Vol. 60.
  6. Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania mechanizmy i skutki. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
  7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia, DzU Wspólnot Europejskich, L 160/80, z 26.06.1999.
  8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), DzU Unii Europejskiej, L 277/1, z 21.10.2005.
  9. Van den Berg J.C.J.M., Nijkamp P., Operationalizing sustainable development: dynamic ecological-economic model, "Ecological Economics" 1991 Vol. 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu