BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawisza Sławomir (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kostrzak Dominik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w powiecie inowrocławskim
Using the European Union Financial Means Supporting Sustainable Development of Rural Areas in the Parish of Inowrocław
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 49-55, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Programy pomocowe UE, Fundusze pomocowe, Dopłaty dla rolnictwa, Badania naukowe
Agriculture, Sustainable agriculture, EU assistance programs, Subsidiary funds, Payments for agricultural, Scientific research
Note
summ.
Company
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Country
Powiat inowrocławski
Abstract
Określono zakres, w jakim rolnicy powiatu inowrocławskiego korzystają z działań wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, które wdraża Biuro Powiatowe ARiMR. Zbadano także zainteresowania rolników unijnymi programami pomocy. Potrzebne dane uzyskano dzięki analizie dokumentacji ARiMR oraz dzięki wywiadowi przeprowadzonemu wśród 120 respondentów będących właścicielami gospodarstw rolnych.

The article presents an analysis of using EU financial means for the purpose of supporting sustainable development of rural areas of the Inowrocław parish in the Kujawsko-pomorskie voivodship. Apart from the analysis of AR and MR documentation a survey was carried out on a group of selected farmers in autumn 2006. The analysis shows that in the examined area almost all possible available sources of financing sustainable development were taken advantage of, except for 2.1 SPO. However, the number of submitted applications suggested medium interest in programmes supporting sustainable development on the side of farmers. The programmes (PROW 6 activity) financing adjustment of farms to the EU standards (PROW 3 activity), supporting agricultural activities in areas with poor farming conditions and agricultural-environmental programs (PROW 4 activity) enjoyed relatively more popularity. Among the agricultural-environmental programs two were of interest for farmers, i.e. water and soil protection and sustainable development. In the population surveyed, 120 farmers, 55%, were interested in the offer of agricultural-environmental programmes. Also 55% were of the opinion that this offer should be extended. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Inowrocławiu, dane na podstawie wyciągu z systemu ARiMR otrzymane 21 września 2006 r.
 2. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Inowrocławiu, dane otrzymane w formie elektronicznej 3 stycznia 2007 r.
 3. http://www.arimr.gov.pl.
 4. Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR w latach 2004-2006, Informator dla beneficjentów ARiMR, Warszawa 2004.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dane otrzymane w formie elektronicznej 28 listopada 2006 r.
 6. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Pomajda W., ARiMR - dokonania i zamierzenia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2004.
 8. Runowski H., Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. II, z. I, Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
 9. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 10. Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 11. Zawisza S., Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, red. S. Zawisza, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2004, s. 9-16.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu