BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w powiatach ziemskich podregionu wrocławskiego - wybrane problemy
The Investments for Environment Protection and Water Management in Powiats Of Wrocławski Subregion - the Example Problems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 106-112, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Inwestycje w ochronę środowiska, Gospodarka wodna, Sieć wodociągowa, Oczyszczanie ścieków, Gospodarka komunalna
Environmental investments, Water management, Water supply network, Sewage treatment, Public utilities
Note
summ.
Country
Wrocław
Wroclaw
Abstract
Omówiono zmiany w zakresie wyposażenia podregionu wrocławskiego w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej służące ochronie środowiska. Zwrócono uwagę na sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Zaprezentowano wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych w analizowanym zakresie.

The paper presents the problems of water and waste water management in powiats of wrocławski subregion. It shows the structure of financial outlays for environment protection and water economy and changes in it between 2000 and 2004. The paper focuses on the most important effects obtained in environment protection and water economy in powiats of wrocławski subregion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dolata M., Infrastruktura gospodarcza warunkiem rozwoju obszarów wiejskich i poprawy poziomu życia mieszkańców wsi, "Roczniki Naukowe SERiA", T. VII, Z. 4, Warszawa 2005, s. 100-104, za: Łuczka-Bakuła W. i Dolata M., Stan infrastruktury a rozwój przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej, [w:] Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w., red. T. Ziejewski, AR, Szczecin 2001.
  2. Koreleski K., Ekologiczne implikacje rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 380, AR, Kraków 2001, s. 201 -209.
  3. Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991.
  4. Kożuch A., Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, Roczniki Naukowe SERiA, T. VIII, Z. 4, Warszawa 2006.
  5. Kulawik J., Wybrane problemy finansowania infrastruktury obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000 nr 1.
  6. Ochrona środowiska w woj. dolnośląskim w latach 2003-2004, Urząd Statystyczny, Wrocław 2005.
  7. Roczniki statystyczne woj. dolnośląskiego za lata 2001-2005, Urząd Statystyczny, Wrocław.
  8. "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006", GUS, Warszawa 2006.
  9. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
  10. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu