BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Atrakcyjność inwestycyjna jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Investment Attractiveness as a Determinant of Foreign Direct Investments' Inflow to Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 99-105, wykr., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Atrakcyjność inwestycyjna, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Investing attractiveness, Foreign investment
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono w jaki sposób inwestorzy zagraniczni postrzegają atrakcyjność Polski dla swoich inwestycji zagranicznych. Omówiono przyczyny transferu kapitału inwestycyjnego oraz szczegółowo zanalizowano Polskę pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej.

Globalization processes taking place all over the world cause that investors look for a place for conducting their investment activity in various countries. As research results of different international institutes show, Poland has become an attractive country for foreign investors who place here their investments, moving them from developed countries. In the paper there was presented a place of Poland in rankings of its attractiveness for foreign investors as well as strengths and weaknesses of our country as a place attracting foreign investors. There were also pointed out the most important activities which should be taken up in order to draw more investors and foreign investments to our country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E&Y, Raport: Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2005 http://wcbapp01.cy.com.pl/EYP/WEB/ eycom_download.nsf/resources/Attractiveness%20of%20Europe%20Survey%202005_pl/$FILE/att ractiveness%20of%20Europe%202005_pl.pdf
 2. FDI Confidence Index, A.T. Kearney 2004, http://www.atkearney.com/shared_ res/pdf/FDlCIOct 2004_S.pdf.
 3. Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 4. Keine Verschnaufpause Argumente zu Unternehmensfragen, "Deutschland in Zahlen, Nr. 10/Oktober 2004.
 5. Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Monografie i Opracowania nr 475, SGH, Warszawa 2000.
 6. Michałków I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WSE, Warszawa 2003.
 7. Michałków I., Kapitał zagraniczny. Wyzwania i szanse, WSE, Warszawa 2004.
 8. Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.
 9. Mujżel J., Sadowski Z., Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2005.
 10. Olesiński R., A.T. Kearney o inwestycjach zagranicznych, Gazeta Prawna Nr 204, 18 października 2004 http://www.gazctaprawna.pl/index.php?action= showNews&dok= 1313.28.7.2.13.1.0.3.htm
 11. PAIilZ, 2005, http://paiz.gov.pl/nowosci/?id_news=547&lang_id=2
 12. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja Kapitału zagranicznego w Polsce, SGH, Warszawa 2004.
 13. Polska coraz lepiej postrzegana za granicą, http://www.turinfo.pl/p/ak_id,13217"kampania_reklamowa,spot,promocja,wizerunek_polski,miroslaw_a_boruc,instytut.html
 14. Polska na tle świata - Wnioski z raportu UNCTAD, World Investment Report 2005, http://www.unic.un.org.pl/wir/PAIiiZ-%20Unctad%20-%2029.09.2005%20ver5%20pl.ppt.
 15. Sadowski Z. (red.), Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 16. UNCTAD, "Word Investment Report".
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu