BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapusta Franciszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Agrobiznes na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Agribusiness' Contribution to Sustainable Development in Rural Areas
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 15-21, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Agrobiznes, Rolnictwo zrównoważone, Rozwój zrównoważony, Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Rolnictwo
Agrobusiness, Sustainable agriculture, Sustainable development, Village, Modernisation of the rural area, Agriculture
Note
summ.
Abstract
Ukazano zależności rozwoju agrobiznesu i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Omówiono powstanie koncepcji agrobiznesu i zrównoważonego rozwoju. Scharakteryzowano agrobiznes, jego cele i zakres działania oraz wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

The concept of agribusiness emerged in the fifties of the 20th century and that of sustainable development at the beginning of the seventies. The agribusiness concept poses circumstances to harmonious development of activities producing goods meeting various human needs and in the same time contributing to sustainable development in rural areas. Separation of agribusiness in the framework of national economy allows to distinguish three areas: planning, organizational, and analytical. The whole subsystem - agribusiness - is functioning thanks to agriculture which is a basic element of rural areas. Moreover, large variety of the rural areas environment, and especially its resources with large and of improving quality work force is helping in running multipurpose activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 r., GUS,WUS, Olsztyn 2006.
 3. Davis J.H., Goldberg R.A., A Concept of Agribusiness, Harvard University, Boston 1957.
 4. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Kapusta F., Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław 2005.
 6. Kapusta F., Agrobiznes a gospodarka żywnościowa - analiza porównawcza, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 249 (45), AR, Szczecin 2006a.
 7. Kapusta F., Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2006b.
 8. Kapusta F., Gospodarowanie pozostałościami w cukrownictwie, [w:] red. Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju regionu, A. Kudłaszyka, M. Rutkowska, WSOWLąd, Wrocław 2006c.
 9. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1997.
 10. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich", GUS, Warszawa 2005.
 11. "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej", GUS, Warszawa 2006.
 12. Siekierski J., Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle narodowego planu rozwoju i traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna, Vol. XL, PAN Oddział Kraków, 2003.
 13. Ustawa z 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów, DzU 1971 nr 27, poz. 249.
 14. Ustawa z 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 1982 nr 11, poz. 79.
 15. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 2004 nr 121, poz. 1266 z późn. zm.
 16. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001 nr 62, poz. 627.
 17. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2006 r., GUS, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu