BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mucha-Leszko Bogumiła, Kąkol Magdalena
Title
Procesy migracyjne po rozszerzeniu Unii Europejskiej
Migration after the European Union enlargement
Source
Polityka Społeczna, 2009, nr 8, s. 9-13, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Rynek pracy, Ekonomiczne aspekty migracji, Swoboda przepływu osób w UE, Polityka migracyjna
Population migration, Economic migration, Labour market, Economic aspects of migration, Freedom of movement for persons in the EU, Migration policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest: 1) analiza migracji intra UE po ostatnim rozszerzeniu ugrupowania, 2) ocena jej ekonomicznych skutków dla krajów największego napływu imigrantów oraz dla krajów, w których rozmiary emigracji zarobkowej były znaczące w stosunku do ich potencjału ludnościowego. Najważniejsze wnioski są następujące: 1) imigranci pochodzili głównie z krajów o najniższym poziomie rozwoju, 2) migracja wpłynęła pozytywnie na wzrost gospodarczy w UE, 3) imigranci stanowili uzupełniającą siłę roboczą i nie spowodowali pogorszenia sytuacji na rynku pracy w krajach UE-15, 4) transfery finansowe do krajów pochodzenia emigrantów stanowiły ważny czynnik wzrostu popytu.(abstrakt oryginalny)

The work aims are: 1) analysis of intra EU migration after the recent regional block enlargement, 2) evaluation of its economic outcomes for the countries with the most inflow of immigrants and for which labour migration size was significant relative to their population potential. The most important conclusions are the following: 1) immigrants came mainly from the less developed countries, 2) migration had a positive impact on EU economic growth, 3) immigrants constituted complementary labour and did not cause labour market deterioration in the EU-15 countries, 4) financial remittances to emigrants countries were an important factor of demand growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blanchflower D.J., Lawton H. (2008), The Impact of the Recent Expansion of the EU on the UK Labour Market, The Institute for the Study of Labour, Discussion Paper No. 3695, Bonn.
 2. Brucker H., von Weizsacker J. (2007), Migration policy: at the nexus of internal and external migration, w: Fragmented power: Europe and the Global Economy, edited by A. Sapir, Bruegel, Brussels.
 3. Casteles S., Miller M.J. (2003), The Age of Migration, Palgrave Macmillan.
 4. European Commission (2004), Bulletin of the European Union, December.
 5. European Commission (2006), Report on the Functioning of Transitional Arrangements set out in the 2003 Accession Treaty (period 1 May 2004-30April2006), COM(2006) Brussels.
 6. European Commission (2009), Five years of an enlarged EU. Economic achievements and challenges, "European Economy" No 1.
 7. Heinz F.F., Ward-Warmedinger M. (2006), Cross-Border Labour Mobility Within An Enlarged EU, ECB Occasinal Paper Series No. 52.
 8. Hughes G. (2007), EU Enlargement and Labour Market Effects of Migration to Ireland from Southern, Central and Eastern Europe, Paper presented at Second IZA Migration Workshop, EU Enlargement and the Labour Markets, Bonn, 7-8 September.
 9. Kaczmarek R, Okólski M. (2008), Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states, Fafo-paper No. 2008:01.
 10. Kahanec M., Zimmermann K.F. (2009), Migration in an enlarged EU: A challenging solution?, "European Economy.Economic Papers" No. 363.
 11. Zaiceva A., Zimmermann K.F. (2008), Scale, diversity and determinants of labour migration in Europe, The Institute for the Study of Labour, Discussion Paper Series No 3595, Bonn.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu