BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtyna Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB
The Causes and implications of changes in the share of profits and wages in GDP
Source
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 9, s. 49-66, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Płace, Zysk, Postęp technologiczny, Globalizacja
Wages, Profit, Technological progress, Globalization
Abstract
W artykule omówiono ostatnie badania nad czynnikami odpowiedzialnymi za zmiany w funkcjonalnym podziale dochodów oraz relacji między udziałem płac i zysku w PKB. Autor opisuje kluczowe wyznaczniki teoretycznych oraz empirycznych badań i wyjaśnia dlaczego w Polsce i na świecie zwiększyło się zainteresowanie tym tematem. W drugiej części pracy omówiono kontrowersje związane z definicją i pomiarem udziału płac i zysku w PKB, część trzecia poświęcona jest ogólnym trendom historycznym związanym z podziałem zysków i płac. W części czwartej autor omawia rezultaty ostatnich badań ekonometrycznych, które biorą pod uwagę globalizację i postęp technologiczny. Część piąta dotyczy badań nad relacjami między kapitałem i pracą, które są istotne z perspektywy teoretycznych debat we współczesnej makroekonomii. Zdaniem autora przyszłe badania nad podziałem zysków i płac powinny objąć kraje na średnim i niskim poziomie rozwoju.

The paper examines the latest research into factors behind changes in the functional distribution of incomes, or the relationship between the share of wages and profits in GDP. The author describes the key determinants of theoretical and empirical research and explains why interest in these issues has increased in recent years in both Poland and elsewhere. The second part of the paper discusses the most controversial issues linked with the definition and measurement of the share of wages and profits in GDP, while part three focuses on general historic trends linked with the distribution of profits and wages. Part four discusses the results of the latest econometric research that takes into account the role of globalization and technological progress. Part five is dedicated to research dealing with capital-labor substitution, which is important from the perspective of theoretical debates in contemporary macroeconomics. The author concludes that future research into the distribution of profits and wages should cover countries with a medium and low level of development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong R, Glyn A., Harrison J., [1984], Capitalism since World War H. The Making and Breakup of the Great Boom, Fontana, London.
 2. Batini N., Jackson B., Nickell S., [November 2000], Inflation Dynamics and the Labour Share in the UK, External MPC Unit Discussion Paper No. 2.
 3. Bentolila S., Saint-Paul G., [2003], Explaining Movements in the Labor Share, "Contributions to Macroeconomics", nr 1.
 4. Blanchard O.J., [1997], The Medium Run, "Brookings Papers on Economic Activity", nr 2.
 5. Blaug M., [1994], Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 6. Caballero R.J., Hammour M.L., [May 2000], Institutions, Restructuring, and Macroeconomic Performance, NBER Working Paper 7720.
 7. Desai M., [2008], Profit and Profit Theory, [w:] Durlauf S.N., Blume L.E., red. The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan, London.
 8. De Serres A., Scarpetta S., De la Maisonneuve C., [2001], Falling Wage Shares in Europe and the United States: How Important is Aggregation Bias?, "Empirica", nr 4.
 9. ECB, [January 2004], Measuring and Analysing Profit Developments in the Euro Area, "ECB Monthly Bulletin".
 10. Ellis L., Smith K., [July 2007], The Global Upward Trend in the Profit Share, BIS Working Papers, No. 231.
 11. Feenstra R.C., [July 2007], Globalization and Its Impact on Labour, The Vienna Institute for International Economic Studies Working Papers, No. 44.
 12. Freeman R.B., [2007], The Challenge of the Growing Globalization of Labor Markets to Economic and Social Policy, [w:] Paus E., (red.), Global Capitalism Unbound. Winners and Losers from Offshore Outsourcing, Palgrave, Basingstoke.
 13. Freeman R.B., [2008], Globalization and Labour, [w:] The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan, London.
 14. Glyn A., [2006], Capitalism Unleashed. Finance, Globalization, and Welfare, Oxford University Press, Oxford.
 15. Gollin D., [2002], Getting Income Shares Right, "Journal of Political Economy", No. 2.
 16. Guscina A., [December 2006], Effects of Globalization on Labor's Share in National Income, IMF Working Paper WP/06/294.
 17. Jaumotte F., Tytell L, [December 2007], How Has the Globalization of Labor Affected the Labor Income Share in Advanced Countries?, IMF Working Paper WP/07/298.
 18. Krueger A.B., [1999], Measuring Labor's Share, "American Economic Review", nr 2.
 19. Ripatti A., Vilmunen J., [2001], Declining Labour Share - Evidence of a change in the Underlying Production Technology?, Bank of Finland Discussion Papers, No. 10.
 20. Rowthorn R., [1999], Unemployment, Capital - Labor Substitution, and Economic Growth, IMF Working Paper WP/99/43.
 21. Taylor L., [2004], Reconstructing Macroeconomics. Structuralist Proposals and Critiques of the Mainstream, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu