BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliszczak Lidia
Title
Koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development) w rozwiązywaniu nierówności społecznych
The Conception of Sustainable Development in Solving the Social Inequalities
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 21-29, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Czynniki rozwoju gospodarczego, Kapitał ludzki, Rozwój zrównoważony, Inwestowanie w kapitał ludzki
Social inequality, Factors of economic development, Human capital, Sustainable development, Investments in human capital
Note
summ.
Abstract
W artykule krótko omówiono powstanie koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono definicje tego terminu. Opisano problem nierówności społecznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ukazano czynniki równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego, takie jak wydatki na oświatę oraz badania i rozwój, czyli inwestycje w kapitał ludzki.

In the study they were undertaken the trial of estimation of usefulness the conception of sustainable development in solving the social inequalities. The base of considerations is an argument that economical increasement diminishes the scope of poverty and stimulates the proecological actions. Among factors of eqalizing the socio-economical development with respecting the environmental conditions - the human capital is particulary significant. An analyse of State policy in forming the outlays on science, education, investigations and development indicates on the limited possibilities of competitiveness by development of modern branches of economy and at the same time on the diminishing the poverty and stimulating development in improvement of live quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998.
  2. Dokumenty końcowe Konferencja Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" w Rio de Janeiro, 3-14.06.1992 r. Szczyt Ziemi, Wyd. IOŚ, Warszawa 1993.
  3. Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
  4. Fiedor В., Koncepcja Stałego Rozwoju (sustainable development), [w:]: Środowiskowe bariery rozwoju gospodarczego a przemiany strukturalne w Polsce, Jarnołtówek 1993.
  5. Fiedor H . Prywatyzacja gospodarki polskiej W świetle zasad ekorozwoju, [w:] Ekologiczne aspekty prywatyzacji, B. Poskrobko (red.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
  6. Łojewski S., Ekonomiczno-ekologiczne uwarunkowania polityki i strategii społeczno-gospodarczej Polski, [w:] Wdrażanie polityki ekorozwoju. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Kraków, 1996.
  7. Pearce D., Barbier E., Markandya A., Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World, Alderhot 1990.
  8. Poskrobko В.. Strategiczne programowanie rozwoju zrównoważonego narzędziem procesu integracji, [w:| Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska -problemy, korzyści, zagrożenia, M. Burchard-Dziubińska (red.), Łódź 2000.
  9. Schumacher F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
  10. Śleszyński J., Wskaźniki trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 2, Białystok 1997.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu