BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markiewicz-Rudnicka Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nadzór korporacyjny a wiarygodność informacji o kapitałach własnych
Corporate Governance and Credibility of Information about Equities
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 267-276, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Kapitał własny, Wiarygodność informacji
Corporate governance, Ownership capital, Reliability of information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentów potwierdzających tezę wyrażoną stwierdzeniem: określony w MSR i MSSF nowy paradygmat rachunkowości jakim jest "dozwolony w umownych granicach" pomiar i wycena utrudni zachowanie wiarygodności informacji sprawozdawczej jednostek stosujących procedury wynikające z MSR-ów i MSSF-ów. Celem stosowania nadzoru korporacyjnego powinno być więc zapewnienie wiarygodnych informacji o kapitałach własnych organizacji gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the following article is to present the arguments confirming the thesis that the new paradigm of accountancy, specified in International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting (IFR ), that is to say, "allowed in specified limits" estimation and rating, will impede preserving credibility of reporting information of the entities that use the procedures resulting from IAS and IFR. The aim of using corporate governance, should be to ensure of the credible information about the equities of economic organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aluchn M.(2006), Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych, cz.2. "E-mentor", Nr 1.
 2. Gmytrasiewicz M (20070., Teoria rachunkowości a MSSF [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 3. Gos W. (2008), Szacunek jako parametr wartości aktywów i pasywów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Kraków.
 4. Hass - Symotiuk M, Mućko P. (2005), Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według MSSF, [w:] Micherda B. (red.) Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, wyd. Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 5. Hendriksen E., A., Van Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, Wyd. PWN, Warszawa.
 6. http://finanse.wnp.pl/uwaga-w-zwiazku-z-kryzysem-finansowym-zmiany-w-rachunkowosci.
 7. Ignatowski R.(2007), Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 8. Kaczmarczyk A. (2008), Jakość informacji sprawozdawczej a projekt Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kwiecień M. (red.), Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości, Prace Naukowe AE nr 1199, Wrocław.
 9. Kamela - Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość nr 5, Warszawa.
 10. Komunikat FEE, Wkład Profesji Księgowych do Debaty na temat Kryzysu (I), Przemyślenia na temat kryzysu, Grudzień 2008.
 11. Kwiecień M. (2008),Wstęp, [w:] Kwiecień M. (red.),Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości, Prace Naukowe AE nr 1199, Wrocław.
 12. Maślak R., Wesołowski P. (2009), Co nowego w raportach spółek giełdowych w 2009 roku? http://www.parkiet.com/artykul/7,779542.html.
 13. Pokójska A. (2009), Zmiany w rachunkowości są odpowiedzią na kryzys finansowy, http://ksiegowosc.infor.pl/aktualnosci/90322,rss,Zmiany-w-rachunkowosci
 14. Walińska E. (2007), Sprawozdawczość finansowa XXI - wieku - bez granic [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 15. Wojtowicz P. (2005), O malowaniu zysków na polskim rynku kapitałowym, [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, wyd. Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu