BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudrycka Izabella
Title
Znaczenie absorpcji funduszy europejskich w procesie konwergencji rozwoju regionalnego
Importance of absorption of European Funds in the process of regional development convergence
Source
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 67-78, tab., wykr.
Keyword
Rozwój regionalny, Konwergencja regionalna, Fundusze unijne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Poziom życia
Regional development, Regional convergence, EU funds, Social economic development, Living standard
Abstract
W artykule przedstawiono regionalne zróżnicowanie produktu krajowego brutto (PKB) i nominalnych dochodów brutto znajdujących się w dyspozycji gospodarstw domowych (NDG) w przeliczeniu na l mieszkańca. Pierwszą kategorię można traktować jako syntetyczny miernik rozwoju, drugą zaś jako syntetyczny miernik poziomu życia1. Ponadto przeprowadzono analizę oddziaływania napływu funduszy europejskich na rozwój regionów, a zwłaszcza analizę problemu konwergencji rozwoju regionalnego (analiza obejmuje lata 2001-2007). Oczywiste jest bowiem dążenie do niwelowania nadmiernych różnic w rozwoju poszczególnych regionów, a zwłaszcza różnic w warunkach bytu ludności. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author presents the regional differentiation of the Gross Domestic Product (GDP) and households' per capita nominal gross disposable income (NGDI). Moreover, there is carried out an analysis of impact of influx of EU funds on development of the regions, and, particularly, an analysis of the problem of convergence of the regional development (the analysis covers the period of 2001-2007), as there is an apparent strive to level excessive differences in development of individual regions, especially differences in population's living conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. I. Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
  2. I. Kudrycka, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych i ich wpływ na rozwój w latach 2004-2006, w: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Kraków 2009.
  3. I. Kudrycka, The Role of Management in the Absorption of European Funds by the Regions of Poland, w: New Trends & Challenges in Management, Concepts of Management, red. E. Weiss, Warszawa 2008.
  4. Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w 2004-I poł. 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2008.
  5. J.H. Theil, Economic Forecasts and Policy, North-Holland, Amsterdam 1961.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu