BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Znaczenie funduszy unii europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego
The Role of the European Union Funds in the Local Development Support
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 77-87, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gmina, Finanse samorządu terytorialnego, Fundusze strukturalne, Rozwój lokalny
District, Local government finance, Structural funds, Local development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywają fundusze strukturalne UE w kreowaniu rozwoju lokalnego. Do pomiaru znaczenia funduszy UE wprowadzono wskaźnik partycypacji inwestycyjnej. Określono również udział wykorzystanych przez gminy środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE, w prowadzonych przez nie przedsięwzięciach rozwojowych. Badania wykazały, że relatywnie więcej środków finansowych na inwestycje przeznaczają gminy wiejskie. Na podstawie uzyskanych wyników badań dowiedziono, że średni udział środków finansowych pochodzących z funduszy UE, w prowadzonych inwestycjach służących rozwojowi lokalnemu, wyniósł 14,85%.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of the EU structural funds in conducted in communes investment projects. Creating local development was the main objective of these investments. In order to the measurement of the EU structural funds meaning for the local development, the indicator of investment participation (% of the EU funds in total value of investments) was used. Also the share of the EU funds utilized by the communes in total costs of development projects was described. The conducted examinations showed that rural communes were allocating for investments relatively more financial resources from their budgets then the urban-rural ones. Basing on the research results, it is proved, that average share of co-financing coming from EU-funds in conducted so far investments serving the local development had amounted 14.85 percent.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Babuchowska К., Kisiel R., 2006: Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Sei. Pol. Oeconomia, (2)2006, s. 5-15.
  2. Białek J., 2006: Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw na inwestycje służące ochronie środowiska w Polsce, Acta Sei. Pol. Oeconomia, 5 (1) 2006, s. 5-14.
  3. Borowy M., Sawicka J., 2007: Działania wspierające ochronę krajobrazu kulturowego i przyrodniczego w Polsce na przykładzie pilotażowego programu Leader+, Acta Sei. Pol. Oeconomia, (1)2007, s. 5-14.
  4. Czyszkiewicz R., 2003: Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(12)/2003, Wyd. Naukowe "Scholar", s. 80.
  5. Owsiak S., 2005: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 26.
  6. Strzelecki A., 2007: Finansowe instrumenty zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego w podregionie włocławskim, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, Białystok, s. 174.
  7. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 2001: Atrakcyjność inwestycyjna miast, "Wspólnota", nr 2, s. 4-8.
  8. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 г., Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu