BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kodyfikacje prawa międzynarodowego odpowiedzią na wyzwania czasów (studium przypadku odpowiedzialności organizacji międzynarodowych)
Codification of the International Law as an Answer to Challenges of Times (a Case Study in Codification of International Organisations' Liability)
Source
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 25, s. 29-44
Keyword
Kodyfikacja prawa, Prawo międzynarodowe, Organizacje międzynarodowe
Codification of the law, International law, International organisations
Note
summ.
Abstract
Oceniając stan i poziom prac Komisji Praw Międzynarodowych, można stwierdzić, że przygotowywany projekt zapowiada regulację kompletną i spójną, wykorzystującą sprawdzoną w pracach nad odpowiedzialnością państw technikę prawodawczą. Jednak kolejny przypadek pewnego rodzaju automatyzmu powtarzania rozwiązań prawnych przyjętych w konwencji regulującej status prawny państwa do przedmiotowo analogicznych regulacji statusu prawnego innych podmiotów nakazuje w przyszłości albo odrzucenie takiego dzielenia prac, albo analizowanie, wbrew formalnej właściwości, każdej normy i całej regulacji, odnosząc ją nie tylko do państw, lecz także do organizacji międzynarodowych, co jest szczególnie istotne w przypadku państw członków Unii Europejskiej. Można uznać, że projekt Komisji w sprawie artykułów dotyczących odpowiedzialności organizacji międzynarodowych będzie sprzyjał ich uczestnictwu w obrocie międzynarodowym. Będzie więc czynnikiem sprzyjającym globalizacji, a zarazem - w szerszym zakresie - będzie służył ograniczeniu negatywnych oddziaływań globalizacji, wtłaczając obrót międzynarodowy w ramy prawne. (fragment artykułu)

The present day challenges, and among them globalisation, influence law, and law influences globalisation. Those interactions became subject of a legal analysis among others in relation to international organisations. The changes in roles and ranks of international organisations are in fact a significant maker and a result of globalisation. The author analyses both the customary law related to international liability as well as the works of the International Law Commission through the perspective of work on international-law liability of states. Assessing the work of the International Law Commission we can state that it seems to be setting up a complete and uniform regulation that uses legislative techniques proven during works on liability of states. We can presume that the International Law Commission project will facilitate participation of international organisations in the international trade. It will also be a factor facilitating globalisation, and simultaneously it will help to cut its negative impacts through submitting - to a broader extent than so far - the international trade to legal framework. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Briely, Yearbook of the International Law Commission 1950, Vol. II, s. 223.
 2. I. Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford 1990, s. 432.
 3. E. Butkiewicz, Organizacja międzynarodowa jako podmiot odpowiedzialności międzynarodowej. Zagadnienia teorii, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1979, nr 2, s. 11.
 4. D.P. O'Connel, International Law, Stevens & Sons, London 1970, Vol. l, s. 960.
 5. Dz.U. 1991, nr 27, poz. 112, załącznik.
 6. ICJ. Reports, 1949, s. 174-180.
 7. ICJ Reports, 1980, s. 73-90, par. 37.
 8. ICJ Reports 1989, s. 177-194.
 9. ICJ Reports 1996, s. 66-78.
 10. ILC Reports, 1996, s. 66-78, par. 25.
 11. International Law Commission. Report on the work its fifty-fourth session (29 April - 7 June and 22 July - 16 August 2002), GAOR Fifty-fourth Session. Supplement No. 10 (A/57/10).
 12. International Law Commission. Report on the work its fifty-fifth session (5 May - 6 June and 7 July - 8 August 2003). GAOR Fifty-fifth Session. Supplement No. 10 (A/58/10) .
 13. PJ.G. Kapteyn, P.H. Lauwaars, P.H. Koojmans, H.G. Schermers i M. van Leeuwen Boomkamp, International Organization and Integration, opublikowanej w 1984 r. (The Haque: Nijhoff).
 14. Komentarz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, A/CN.4/545, s. 7.
 15. W. Korey, The Promises We Keep. The Human Rights, The Helsinki Process, and American Foreign Policy, St. Martin's Press. New York 1993, s. 1-25.
 16. H. Lauterpacht, Yearbook of the International Law Commission 1953, Vol. II, s. 99.
 17. M. Menkes, Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych w pracach Komisji Prawa Międzynarodowego, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego" 2007, nr l, s. 66 i 67.
 18. J. Menkes, Prawno-polityczne aspekty środków budowy zaufania, „Sprawy Międzynarodowe" 1981, nr 10, s. 57 i nast.
 19. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 136-161.
 20. P. Reuter, Droit international public, PUF, Paris 1976, s. 196.
 21. A.D. Rotfeld, Dokąd zmierza świat? Determinanty zmian w systemie międzynarodowym, w: Dokąd zmierza świat? red. A.D. Rotfeld, PISM, Warszawa 2008, s. 19-21.
 22. R. Sonnenfeld, Podstawowe zasady odpowiedzialności międzynarodowej państwa, w: Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym, red. R. Sonnenfeid, Warszawa 1980, s. 10.
 23. Statement of the Chairman of the Drafting Committee Mr. William Mansfield, International Law Commission, Fifty-seventh session, Geneva, 2 May-3 June 2005 and 11 July-5 August 2005. A/CN.4/L.666/Rev.l, s. 5 i nast.
 24. G.I. Tuhkin, Zagadnienia teorii prawa międzynarodowego, PWN, Warszawa 1964, s. 311 i nast.
 25. UN Juridcal Yearbook 1971, s. 187.
 26. Yearbook of the International Law Commission 1985, Vol. II, Part One, s. 105-107.
Cited by
Show
ISSN
1428-1457
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu