BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Krzysztof (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zmian pierwotnego rynku drzewnego w Polsce
The Development of Rural Areas in Context of Changes of Timber Market in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 149-156, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Keyword
Obszary wiejskie, Aktywizacja obszarów wiejskich, Rynek rolny, Lasy
Rural areas, Activation of rural areas, Agricultural markets, Forests
Note
summ.
Abstract
Omówiono możliwości rozwoju gospodarstw wiejskich przez ich udział na rynku drzewny. Przedstawiono potencjał gospodarczy oraz sytuację ekonomiczną rynku drzewnego w Polsce. Zwrócono uwagę na perspektywy rozwoju sektora rolnego poprzez jego uczestnictwo w pierwotnym rynku drzewnym.

The paper analyzes general principles of functioning of the primary market in Poland. An outline of the production potentials influencing the discussed market was presented. Major problems associated with the discussed subjects were analyzed in the context of economic subjects participating in the primary timber market taking into consideration its demand-supply specificity. The author made an attempt to present a general characterization of the timber market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz K., Rola polityki agrarnej w rozwoju leśnictwa, [w:] Quo vadis forestry?, red. Z. Sierota, IBL, Warszawa 2007.
 2. Adamowicz K., Próba charakterystyki rynku drzewnego w Polsce w kontekście ekorozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa 2006.
 3. Adamowicz K., Próba wskazania roli zalesień w polityce agrarnej i w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa 2005.
 4. Adamowicz M., Globalizacja a proces rozwojowy rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, T. VII, z. 4, Warszawa 2005.
 5. Baj L., Gdzie drwa rąbią..., "Gazeta Wyborcza" 27.12.2005.
 6. Firlej K., Analiza perspektywna sektora agrobiznesu w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. VII, z. 4, Warszawa 2005.
 7. Graczyk A., Lasy i gospodarka leśna w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju, CILP, Warszawa 2004.
 8. Grzywacz A., Problemy zalesień w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, "Postępy Nauk Rolniczych" 2002 nr 3, s. 5-18.
 9. Motała R., Problemy marketingu i handlu drewnem w Lasach Państwowych, rozprawa doktorska, Katedra Ekonomiki Leśnictwa AR w Poznaniu, Poznań 2001.
 10. Raport o stanie lasów w Polsce, CILP, Warszawa 2005.
 11. Raport roczny PGL LP, CILP, Warszawa 2000-2005.
 12. Rocznik statystyczny 2004 - Leśnictwo, GUS, Warszawa 2004.
 13. Tomczak F., Wieś i rolnictwo a zalesienia gruntów porolnych i nieużytków, "Postępy Nauk Rolniczych" 2002 nr 3, s. 27-39.
 14. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity, DzU z 1991 r. nr 101, poz. 444.
 15. Zając S., Polska, [w:] Lasy i leśnictwo Unii Europejskiej, red. E. Bernadzki, CILP, Warszawa 2006.
 16. Zając S., Kwiecień R., Główne kierunki modyfikacji Krajowego programu zwiększania lesistości, "Postępy Nauk Rolniczych" 2002 nr 3, s. 51 -61.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu